Các kiểu máy hỗ trợ Thẻ truy cập nhanh có dự trữ năng lượng

  • iPhone XS Max

  • iPhone XS

  • iPhone XR