Mở Trung tâm điều khiển

Vuốt xuống từ góc trên cùng bên phải của màn hình.