Trình duyệt Dự án

Trình duyệt Dự án sẽ hiển thị tất cả các dự án phim và trailer trên thiết bị của bạn. Chạm vào nút Tạo để tạo dự án phim hoặc trailer mới hoặc chạm vào dự án hiện có để xem thông tin về dự án cũng như các tùy chọn để sửa, phát và chia sẻ dự án đó.

Các dự án trong trình duyệt Dự án, với các nút Tạo và Tùy chọn khác ở trên cùng bên trái.

Nếu bạn đang sửa dự án, chạm vào Xong, sau đó chạm Dự án để quay lại trình duyệt Dự án.