Apple School Manager

Apple School Manager là một cổng thông tin đơn giản, dựa trên web dành cho các quản trị viên CNTT, cung cấp cho bạn một cách thức nhanh chóng, được hợp lý hóa để triển khai các thiết bị Apple mà tổ chức của bạn đã mua trực tiếp từ Apple hoặc từ Nhà bán lại được ủy quyền của Apple hoặc nhà cung cấp. Bạn có thể tự động đăng ký các thiết bị trong giải pháp quản lý thiết bị di động (MDM) mà không phải tiếp xúc hoặc chuẩn bị trực tiếp thiết bị trước khi người dùng nhận chúng.

Sử dụng MDM, bạn có thể đơn giản hóa quá trình thiết lập cho người dùng, định cấu hình cài đặt thiết bị và phân phối các ứng dụng cũng như sách mà bạn mua trong Apple School Manager.

Để bạn có thể tạo nhanh các tài khoản với bảng phân công trường học và lớp, Apple School Manager cũng tích hợp với môi trường hiện có của bạn. Bạn có thể tích hợp với các Hệ thống thông tin học sinh (SIS) trực tiếp hoặc bằng SFTP. Và bạn có thể tích hợp với Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) bằng phương thức xác thực được liên kết, cho phép học sinh và giáo viên đăng nhập vào các dịch vụ của Apple bằng thông tin đăng nhập Azure AD hiện có của họ.