luồng công việc

Luồng công việc Automator chứa một loạt các tác vụ được đặt cùng nhau để hoàn thành một nhiệm vụ. Mỗi tác vụ là một bước duy nhất trong nhiệm vụ. Khi bạn chạy luồng công việc, các tác vụ được thực hiện theo trình tự từ trên xuống dưới.

Để xây dựng luồng công việc, hãy tìm tác vụ trong Thư viện và kéo vào khu vực luồng công việc ở bên phải. Khi một tác vụ được thêm vào luồng công việc, nó được liên kết với các tác vụ khác trong luồng công việc sao cho đầu ra từ một tác vụ có thể được chuyển thành đầu vào cho tác vụ tiếp theo.

Một số tác vụ yêu cầu loại đầu vào cụ thể. Nếu một tác vụ cần nhận một loại hoặc tệp thông tin nhất định, thông tin phải được đặt vào luồng công việc tiếp theo tác vụ tạo ra loại hoặc tệp thông tin đó. Ví dụ: một tác vụ đọc văn bản không thể đặt sau một tác vụ tạo ra tệp hình ảnh. Loại đầu vào cần thiết cho tác vụ được hiển thị ở trên cùng bên phải của tác vụ.

Khi đầu ra cho một tác vụ khớp với đầu vào cho tác vụ tiếp theo, bạn có thể thấy các tác vụ liên kết trong luồng công việc. Nếu đầu ra của một tác vụ và đầu vào cho tác vụ tiếp theo không khớp, có một khoảng trống giữa chúng trong luồng công việc.

Để luồng công việc thực hiện nhiệm vụ hoặc để kiểm tra luồng công việc của bạn, bấm Chạy.