ID Apple

ID Apple cung cấp cho bạn quyền truy cập vào iTunes Store, App Store, Apple Books, iCloud, FaceTime và các dịch vụ khác của Apple. ID Apple bao gồm địa chỉ email (ví dụ: karina_cavanna@icloud.com) và mật khẩu. Để tìm hiểu thêm về ID Apple, hãy xem trang Hỗ trợ ID Apple. Để tạo một ID Apple, hãy truy cập vào trang web tài khoản ID Apple.

Ghi chú: Tại một số vị trí, bạn có thể sử dụng số điện thoại thay vì địa chỉ email làm ID Apple của mình. Xem bài viết Hỗ trợ của Apple Sử dụng số điện thoại di động làm ID Apple của bạn.

Tất cả giao dịch mua được gắn với ID Apple của bạn và không thể chuyển cho một ID Apple khác. Nếu bạn đã thực hiện giao dịch mua trên iPad, iPhone hoặc một máy Mac khác, hãy luôn đăng nhập bằng cùng ID Apple để bạn có thể xem tất cả các giao dịch mua tại cửa hàng của bạn trên máy Mac này và tải về mọi cập nhật sẵn có.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng cùng một ID Apple cho tất cả các dịch vụ của Apple, bao gồm iTunes Store, App Store và Apple Books.