Pages, Numbers, Keynote ve iBooks Author'da LaTeX ve MathML desteği hakkında

LaTeX ve MathML'yi Pages, Numbers, Keynote ve iBooks Author ile kullanma konusunda bilgi edinin ve bazı örnek denklemleri inceleyin.

LaTeX ve MathML, üç iWork uygulaması (Pages, Numbers, Keynote) ve iBooks Author tarafından desteklenir. iWork ve iBooks Author, blahtex ile MathML'ye dönüştürülebilen tüm LaTeX komutlarını destekler. Desteklenen diğer LaTeX uzantıları aşağıda listelenmiştir.

LaTex ve MathML'yi kullanarak iWork belgelerinize veya iBooks Author kitabınıza nasıl denklem ekleyeceğinizi öğrenin.

LaTeX and MathML şu anda iCloud.com'daki iWork uygulamalarında desteklenmemektedir.

LaTeX komutları

LaTeX genellikle denklemlerin aşağıda listelenen örneklerde olduğu gibi matematik modu komutları içine alınmasını gerektirir. Denklem yazma işlemini kolaylaştırmak için iWork ve iBooks Author'ın denklem düzenleyicileri, saptanmış olarak matematik modundadır. Bu nedenle denklemlerinize matematik modu komutları eklemeniz gerekmez. 

 • \begin{math} … \end{math}
 • \begin{displaymath} … \end{displaymath}
 • \begin{equation} … \end{equation}
 • $ … $
 • $$ … $$
 • \( … \)
 • \[ … \]

iWork veya iBooks Author'da paragraf stilini kalıt alan bir denkleme metin eklemek istiyorsanız \text{…} komutunu kullanın. \text{...} içine denklem yerleştirilmesi desteklenmez.

Matematik modunda blahtex, ASCII olmayan unicode karakterleri tam olarak desteklemez ancak metin modunda ayarlanan tam unicode karakterleri kabul eder. Telif hakkı sembolü ve aksan işaretli karakterler gibi belirli karakterler hakkında daha fazla bilgi için blahtex kılavuzunda 2.22 bölümüne bakın.

Desteklenen LaTeX komutları (blahtex uzantıları) ile MathML öğeleri ve özellikleri aşağıda listelenmiştir.

iWork tarafından desteklenen LaTeX komutları

Komut veya sembol
\phantom{}
\color
\cancel
\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "
\lmoustache, \rmoustache
\lgroup, \rgroup
\brace, \brack
\xleftarrow, \xrightarrow
\dddot, \ddddot
\copyright
\pounds
\diagup, \diagdown
\dag,\ddag, \dagger, \ddagger
\owns, \ni
{split}

iWork tarafından desteklenmeyen LaTeX komutları

Komut veya sembol Notlar
\mathring{}  
\ae, \AE  
\smallint  
\idotsint  
\euro Unicode sembol; yalnızca metin modunda çalışır
\varGamma  
\cal \mathcal{} kullanın
\mathml{}  
\center  
\aligned içinde [lrc]  
\fillin  
\strut  
\vphantom  
\hphantom  
\smash  
\hspace "\:", "\,", "\;" veya \phantom{} kullanın
\mspace  
\centernot  
\buildrelover \overset, \underset kullanın
\tabular ile ilgili ortamlar \matrix ve \aligned için sınırlı destek
\sideset  
\pmb, \boldmath, \unboldmath \boldsymbol kullanın

iBooks Author tarafından desteklenen LaTeX komutları

Komut veya sembol
\phantom{}
\color
\cancel
\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "
\lmoustache, \rmoustache
\lgroup, \rgroup
\brace, \brack
\xleftarrow, \xrightarrow
\dddot, \ddddot

iBooks Author tarafından desteklenmeyen LaTeX komutları

Komut veya sembol Notlar
\mathring{}  
\copyright Unicode sembol; yalnızca metin modunda çalışır
\pounds Unicode sembol; yalnızca metin modunda çalışır
\ae, \AE  
\smallint  
\diagup, \diagdown  
\idotsint  
\euro Unicode sembol; yalnızca metin modunda çalışır
\varGamma  
\cal \mathcal{} kullanın
\mathml{}  
\center  
\aligned içinde [lrc]  
\fillin  
\strut  
\vphantom  
\hphantom  
\smash  
\dag, \ddag \dagger, \ddagger desteklenir
{split}  
\hspace "\:", "\,", "\;" veya \phantom{} kullanın
\mspace  
\centernot  
\buildrelover \overset, \underset kullanın
\owns \ni kullanın
\tabular ile ilgili ortamlar \matrix ve \aligned için sınırlı destek
\sideset  
\pmb, \boldmath, \unboldmath \boldsymbol kullanın


LaTeX paketleri

Şu LaTeX paketleri desteklenmez:

Paket Notlar
cancel \cancel kullanın
ams \underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow kullanın
centernot  


MathML öğeleri

iWork ve iBooks Author tarafından desteklenen MathML öğeleri hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki tabloları kullanın.

Desteklenen MathML öğeleri

Öğe Notlar
mo  
mi  
mn  
mrow  
menclose Tüm içerme biçimleri desteklenmez
mtable Tüm özellikler desteklenmez
mtr  
mtd  
mfrac  
msup  
msub  
msubsup  
munder  
mover  
munderover  
mstack  
msrow  
msgroup  
mscarries  
mscarry  
msline  
mlongdiv  
mpadded  
mspace  
maction iWork ve iBooks Author, ilk MathML alt öğesini destekler ve diğerlerini göz ardı eder
mphantom  
mfenced  
mroot  
msqrt  
none  
mstyle  
mtext  
ms  
maligngroup  
malignmark  

Kısmen desteklenen MathML öğeleri

Öğe Notlar
mlabeledtr <mtr> olarak işlem görür ve ilk alt öğe göz ardı edilir
semantics Satır olarak işlem görür
annotation Etkin bir şekilde göz ardı edilir

Desteklenmeyen MathML öğeleri

Öğe Notlar
mmultiscripts  
mprescripts  
mglyph  
merror  
{ContExp} Content MathML öğeleri desteklenmez.
Hangi öğelerin {ContExp} kapsamında olduğunu öğrenin.


MathML özellikleri

iWork ve iBooks Author tarafından desteklenen MathML özellikleri hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki tabloları kullanın.

Desteklenen MathML özellikleri

Aşağıdaki MathML özellikleri iWork ve iBooks Author tarafından desteklenir:

Öğe Özellik Saptanmış değer <mstyle> öğesinden kalıt alınabilir Değerler 
(Özelliğin alt kümesi ise değer sözdizimi)
* mathcolor evet  
mstyle scriptlevel hayır  
mstyle display hayır  
mstyle scriptminsize hayır  
mstyle scriptsizemultiplier hayır  
mstyle <saptanmış değerle belirtilen özellikler kalıt alınabilir> yok  
mo lspace evet  
mo rspace evet  
mo largeop evet  
mo minsize evet  
mo maxsize evet  
mo accent evet  
mo movablelimits evet  
mo symmetric evet  
mo stretchy evet  
mo form evet  
mspace width evet  
mspace height evet  
mspace depth evet  
ms lqoute evet  
ms rqoute evet  
mfrac linethickness evet  
mfrac numalign evet  
mfrac denomalign evet  
mover accent evet  
mover align evet  
munderover accent evet  
munderover underaccent evet  
munder accentunder evet  
munder align evet  
mtable rowalign evet  
mtable columnalign evet  
mtable columnspacing evet  
mtable displaystyle evet  
mtr rowalign evet  
mtr columnalign evet  
mtd rowalign evet  
mtd columnalign evet  
mstack align evet top | bottom | center | baseline | axis
msrow position evet  
msgroup position evet  
msgroup shift evet  
mscarries position evet  
mscarries crossout evet updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
mscarry crossout evet updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
msline length evet  
msline position evet  
mpadded height hayır  
mpadded depth hayır  
mpadded width hayır  
mpadded lspace hayır  
mpadded voffset hayır  
mfenced open evet  
mfenced close evet  
mfenced separators evet  
maligngroup groupalign evet  
malignmark edge evet  

Kısmen desteklenen MathML özellikleri

Aşağıdaki MathML özellikleri iWork ve iBooks Author tarafından kısmen desteklenir:

Öğe Özellik Saptanmış değer <mstyle> öğesinden kalıt alınabilir Değerler
(Özelliğin alt kümesi ise değer sözdizimi)
Notlar
mo, mn, mi mathvariant evet initial, stretched, looped ve tailed desteklenmez  
mtable align hayır top | bottom | center | baseline | axis rownumber desteklenmez
menclose notation evet updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike Daha fazla bilgi
mlongdiv longdivstyle hayır lefttop  

Desteklenmeyen MathML özellikleri

Öğe Özellik Notlar
* mathbackground  
mstyle infixlinebreakstyle  
mstyle veryverythinmathspace, verythinmathspace, thinmathspace, mediummathspace, thickmathspace, verythickmathspace, veryverythickmathspace MathML 3'te kullanımdan kaldırılmıştır.
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext mathsize   
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext dir  
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext fontfamily,  fontweight, fontstyle, fontsize, color, background MathML 3'te kullanımdan kaldırılmıştır.
mo linebreak   
mo lineleading  
mo linebreakstyle  
mo linebreakmultchar  
mo identalign  
mo identshift  
mo identtarget  
mo identalignfirst  
mo identshiftfirst  
mo identalignlast  
mo identshiftlast  
mo fence Görsel yerleşimi etkilemez
mo separator Görsel yerleşimi etkilemez
mspace linebreak  
mfrac bevelled  
mtable groupalign  
mtable alignmentscope  
mtable columnwidth  
mtable width  
mtable rowspacing  
mtable rowlines  
mtable columnlines  
mtable frame  
mtable framespacing  
mtable equalrows  
mtable equalcolumns  
mtable side  
mtable minlabelspacing  
mtr groupalign  
mtd rowspan  
mtd columnspan  
mtd groupalign  
mstack stackalign  
mstack charalign  
mstack charspacing  
mlongdiv position  
mlongdiv shift  
mscarries location  
mscarries scriptsizemultiplier  
mscarry location  
msline leftoverhang  
msline rightoverhang  
msline mslinethickness  
msub subscriptshift  
msup superscriptshift  
msubsup superscriptshift  
msubsup subscriptshift  
mrow ltr  
maction selection  
maction actiontype  


Örnek denklemler

   

Temel matematik

LaTeX Şu şekilde işlenir:
0.15 \cdot \frac{1}{8}
-22 \div 11

2x + 3y \ge -21

3(b-5) < -6(b+5)

\left \{ 6 {\textstyle \frac{4}{5}}, \, \sqrt{49}, 
\, 6.\overline{3}, \, 7\sqrt{5} \right \}

Hizalama

LaTeX Şu şekilde işlenir:
\begin{aligned}
9 && < && 15 && < && 16 \\
\sqrt{9} && < && \sqrt{15} && < && \sqrt16 \\ 
3 && < && \sqrt{15} && < && 4
\end{aligned}
\begin{aligned}
\text{first number} & & \text{second number} \\ 
10 \mbox{\phantom{=digit}} & \cdot & 9 \mbox{\phantom{=digit}}
\end{aligned}


\mbox{\phantom{space}} kullanımı, denklem öğelerini hizalamak için iyi bir yöntemdir. Kaşlı ayraçların arasındaki içerik (space) oluşturulan boşluk miktarına karşılık gelir. Yukarıdaki örnekte =digit öğesine ekstra karakter eklendiğinde 10 ile 9 arasında daha fazla boşluk oluşur. 


\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}

Renk

LaTeX Şu şekilde işlenir:
\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}
\sum_{\color{0A7C10}n=0}^{\color{red}\infty}
a_n x^n

İntegraller

LaTeX Şu şekilde işlenir:
\textstyle \int_{-N}^{N} e^x\, dx
\int_{-N}^{N} e^x\, dx

\textstyle satır içi denklemler ile görüntülenen denklemleri ayırt eder.

Matrisler

LaTeX Şu şekilde işlenir:
\begin{matrix}
a & b \\
c & d \\
\end{matrix}
\begin{matrix}
c(1)^{n-1} & \dots & c(1)^2 & c(1) & 1 \\
c(2)^{n-1} & \dots & c(2)^2 & c(2) & 1 \\
\vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\
c(n)^{n-1} & \dots & 1 & 0 & 0
\end{matrix}

|x| = \begin{cases} \phantom{-} x& \text{if } x 
\geq 0 \\ -x & \text{if } x<0 \end{cases}
R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin 
\theta \\ \sin \theta & \phantom{-} \cos \theta 
\end{bmatrix}

Genel denklem öğeleri

LaTeX Şu şekilde işlenir:
\(\Delta S^\circ=\sum S^{\circ }\text{products} - \sum
S^{\circ }\text{reactants}\)
HF(aq) +H_{2}O(l) \rightleftharpoons
H_{3}O^{+} (aq) +F_{-}(aq)
\nabla \times \overrightarrow{\mathbf{B}} -
\frac{1}{C} \frac{\delta
\overrightarrow{\mathbf{E}}}{\delta t} = 4\pi
\rho
x = \frac{- b\pm\sqrt{b^2-4a c}}{2a}

Uzun biçimli aritmetik

MathML Şu şekilde işlenir:
<?xml version="1.0"?>
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
     <mstack>
         <mscarries location='nw'>
             <none/>
             <mscarry crossout='updiagonalstrike' location='n'>
             <mn>2</mn>
         </mscarry>
             <mn>1</mn>
             <none/>
         </mscarries>
         <mn>2,327</mn>
         <msrow> <mo>-</mo> <mn> 1,156</mn> </msrow>
         <msline/>
         <mn>1,171</mn>
     </mstack>
</math> 

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
<mlongdiv>
  <mn> 12 </mn>
  <mn> 16.5 </mn>
  <mn> 198 </mn>
  <msgroup position='1' shift='-1'>
    <msgroup>
      <mn> 12</mn>
      <msline length='2'/>
    </msgroup>
    <msgroup>
      <mn> 78</mn>
      <mn> 72</mn>
      <msline length='2'/>
      <mn> 6.0</mn>
      <mn> 6.0</mn>
    </msgroup>
    <msgroup position='-1'>
<!-- extra shift to move to the right of the "." -->
      <msline length='3'/>
      <mn> 0</mn>
    </msgroup>
  </msgroup>
</mlongdiv>
</math>      

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
   <mstack charspacing="loose">
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
        </mscarries>
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
             <mn>2</mn>
      </mscarries>
       <mn>435</mn>
       <msrow>
             <mo>×</mo>
             <none/>
             <mn>25</mn>
             </msrow>
             <msline/>
       <mscarries position="2">
             <mn>1</mn>
       </mscarries>
             <mn>2175</mn>
       <msrow position="1">
             <mn>870</mn>
       </msrow>
       <msline/>
            <mn>10875</mn>
       </mstack>
</math>

 

iWork ve iBooks Author uzun bölme işlemi ve kalanlar için LaTeX'i desteklemez. Uzun bölme işlemi ve kalanlarla çalışmak için MathML'yi kullanmanız gerekir. 

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler öneri veya onay alınmadan sağlanır. Apple üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçimi, performansı veya kullanımıyla ilgili hiçbir sorumluluk almaz. Apple üçüncü taraf web sitesi doğruluğu veya güvenilirliği ile ilgili hiçbir fikir belirtmez. Riskler Internet kullanımının doğal bir parçasıdır. Ek bilgiler için satıcı ile irtibat kurun. Diğer ürün ve şirket adları ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

Yayın Tarihi: