จดหมายแจ้งการเปลี่ยน Apple Watch

เลือกประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

เรียน ลูกค้า Apple

งานบริการ AppleCare ทั้งหมดล้วนเป็นการดำเนินการภายในหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพและความน่าเชื่อถือในระดับสูงสุด หลังจากการทดสอบวินิจฉัย Apple Watch เรือนเดิมของคุณอย่างถี่ถ้วนแล้ว เราจึงส่งเรือนใหม่มาเปลี่ยนให้คุณ (อยู่ข้างใน)*

หาก Apple Watch เรือนเดิมของคุณได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันเดิม การเปลี่ยนนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หาก Apple Watch เรือนเดิมของคุณไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันของ Apple บัตรเครดิตของคุณจะถูกเรียกเก็บตามยอดที่เสนอราคาให้คุณ เมื่อคุณตกลงที่จะรับการบริการ/การประเมินนี้ต่อไป

หมายเลขประจำเครื่อง

โปรดทราบว่า Apple Watch สำหรับเปลี่ยนของคุณจะมีหมายเลขประจำเครื่องที่แตกต่างจาก Apple Watch เรือนเดิมของคุณ โปรดเก็บบันทึกหมายเลขประจำเครื่องของคุณไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

การรับประกัน

Apple Watch สำหรับเปลี่ยนของคุณจะใช้ระยะเวลาการรับประกันที่เหลืออยู่ต่อจากเรือนเดิมของคุณ หรือ 90 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดยาวนานกว่า

ขอขอบคุณที่ใช้บริการ AppleCare เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะเพลิดเพลินกับ Apple Watch ของคุณต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริการ AppleCare

* Apple ได้แลกเปลี่ยน Apple Watch เรือนเดิมกับ Apple Watch เรือนใหม่หรือเรือนที่ได้รับการซ่อมให้เหมือนใหม่แล้ว ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องจะระบุในใบแจ้งหนี้ฉบับแยก