Touch ID

คุณสมบัติรู้จำลายนิ้วมือสามารถใช้ได้ในคอมพิวเตอร์ Mac บางเครื่องเมื่อใช้ Touch ID คุณจะสามารถปลดล็อค Mac ของคุณและรายการที่ปกป้องด้วยรหัสผ่านบางรายการ รวมทั้งใช้ Apple Pay เพื่อซื้อสินค้าและบริการในเว็บ, iTunes Store, App Store และ iBooks Store ได้

แป้นพิมพ์ที่มี Touch Bar อยู่ที่ด้านบนสุดจะมี Touch ID อยู่ที่ด้านขวาสุดของ Touch Bar

ถ้าต้องการใช้ Touch ID ให้วางนิ้วของคุณไว้บน Touch ID ที่ด้านขวาสุด Touch Bar

ถ้าต้องการตั้งค่า Touch ID ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก Touch ID

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Touch ID โปรดดูบทความบริการช่วยเหลือของ Apple เรื่องใช้ Touch ID บน MacBook Pro