macOS High Sierra

การใช้กิจกรรม VoiceOver

ใช้กิจกรรม VoiceOver เพื่อสร้างกลุ่มของการตั้งค่าสำหรับการใช้เฉพาะอย่างได้ตัวอย่างเช่น สร้างกิจกรรมให้ใช้เสียงบางอย่างและอัตราการพูดที่เร็วขึ้นเมื่อคุณกำลังเลือกซื้อออนไลน์ จากนั้นสร้างกิจกรรมที่สองเพื่อใช้เสียงอื่น และอัตราการพูดที่ช้าลงเมื่อคุณกำลังอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

การตั้งค่ากิจกรรม

 1. เปิดยูทิลิตี้ VoiceOver (กด VO-F8 เมื่อ VoiceOver เปิดอยู่) คลิกหมวดหมู่กิจกรรม แล้วคลิกปุ่มเพิ่ม เพื่อสร้างกิจกรรม

 2. ป้อนชื่อสำหรับกิจกรรม เช่น “การเลือกซื้อออนไลน์”

  ในการตั้งชื่อกิจกรรมใหม่ ให้เลือกกิจกรรมนั้นในตาราง กด Enter จากนั้นป้อนชื่อใหม่

 3. สำหรับแต่ละการตั้งค่าที่คุณต้องการปรับแต่งสำหรับกิจกรรมนี้ด้วยตัวเอง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จากนั้นคลิกตั้งค่า

  ในการแสดงการตั้งค่าทั้งหมดที่คุณสามารกำหนดได้ด้วยตัวเอง ให้คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลที่อยู่ด้านขวาสุดของฮอตสปอต

 4. ในการให้ VoiceOver ใช้กิจกรรมสำหรับแอพบางแอพหรือเว็บไซต์บางเว็บไซต์ ให้คลิกที่ปุ่มแอพและเว็บไซต์

  ในการระบุแอพ ให้เลือกแอพจากเมนูป๊อปอัพ หรือเลือกแอพอื่นๆ เพื่อเลือกดูและเลือก

  ในการระบุเว็บไซต์ ให้คลิกที่ปุ่มเพิ่ม แล้วป้อน URL ของเว็บไซต์ เช่น www.apple.comในการเอาเว็บไซต์ออก ให้เลือกเว็บไซต์ในรายการ แล้วคลิกปุ่มเอาออก

  แอพหรือเว็บไซต์สามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมได้เพียงหนึ่งกิจกรรมเท่านั้นถ้าคุณเลือกแอพหรือเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น คุณจะถูกถามว่าคุณต้องการเปลี่ยนใช่หรือไม่

ในการทำสำเนากิจกรรมที่คุณตั้งค่า ให้เลือกกิจกรรมในรายการ คลิกปุ่มการกระทำ แล้วเลือกทำสำเนากิจกรรมแอพหรือเว็บไซต์ใดๆ ที่ระบุว่าเป็นกิจกรรมต้นฉบับจะไม่รวมอยู่ในการทำสำเนาในการตั้งชื่อสำเนาใหม่ ให้คลิกที่ชื่อของสำเนาในรายการ แล้วป้อนชื่อใหม่

การใช้กิจกรรม

ถ้าคุณสลับไปยังหรือเปิดแอพหรือเว็บไซต์ที่คุณเชื่อมโยงกับกิจกรรม VoiceOver จะระบุกิจกรรมนั้น (ถ้าคุณได้ตั้งค่าการใช้คำฟุ่มเฟือยเป็นปานกลางหรือสูง)

 • ในการเลือกกิจกรรมที่จะใช้ด้วยตนเอง ให้กด VO-X เพื่อแสดงตัวเลือกกิจกรรม ใช้แป้นลูกศรลงและลูกศรขึ้นเพื่อนำทางรายการจนกว่าคุณจะพบกิจกรรมที่คุณต้องการใช้ จากนั้นกด Return

 • ในการใช้กิจกรรมก่อนหน้านี้ ให้กด VO-X-X

 • ถ้าต้องการออกจากตัวเลือกกิจกรรมโดยไม่เลือก ให้กดปุ่ม Escape หรือ Fn-Tab