macOS High Sierra

การสะท้อนจอแสดงผลอักษรเบรลล์

เชื่อมต่อจอแสดงผลอักษรเบรลล์แบบ USB หลายจอกับ Mac ของคุณและให้จอแสดงผลทุกจอแสดงข้อมูลออกของอักษรเบรลล์เดียวกันพร้อมกันได้จอแสดงผลอักษรเบรลล์อาจเป็นประเภท รุ่น และขนาดต่างๆ กันได้

  1. เชื่อมต่อ Mac ของคุณกับจอแสดงผลอักษรเบรลล์ที่คุณต้องการใช้เพื่อควบคุมจอแสดงผลอักษรเบรลล์อื่นๆจอแสดงผลนี้เรียกว่า “จอแสดงผลอักษรเบรลล์หลัก”

  2. ในบานหน้าต่าง จอแสดงผล ของประเภท อักษรเบรลล์ ใน ยูทิลิตี้ VoiceOver ให้เลือกจอแสดงผลอักษรเบรลล์ จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย “จอแสดงผลอักษรเบรลล์หลัก” ในส่วนของข้อมูลจอแสดงผล

    ในการป้องกันข้อมูลเข้าจากจอแสดงผลอักษรเบรลล์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับ Mac ของคุณ ให้คลิกเมนูป๊อปอัพ “อนุญาตข้อมูลเข้าจาก” จากนั้นเลือก “จอแสดงผลอักษรเบรลล์หลัก”

  3. เชื่อมต่อจอแสดงผลอักษรเบรลล์เพิ่มเติมกับ Mac ของคุณจอแสดงผลเหล่านี้จะสะท้อนข้อมูลออกจากจอแสดงผลอักษรเบรลล์หลัก