macOS High Sierra

ค้นหาคำสั่งโดยใช้เมนูคำสั่ง

ถ้าคุณรู้ชื่อของคำสั่ง VoiceOver ที่คุณต้องการใช้แต่คุณไม่สามารถจำแป้นที่จะกดได้ ให้ใช้เมนูคำสั่งเพื่อค้นหาคำสั่ง และปรับใช้กับรายการปัจจุบันในเคอร์เซอร์ VoiceOver

เมนูวิธีใช้คำสั่งเป็นแผงที่แสดงรายการหมวดหมู่คำสั่ง ซึ่งเริ่มต้นด้วย ทั่วไป และสิ้นสุดด้วยฮอตสปอตด้านขวาของรายการแต่ละรายการในรายการจะเป็นลูกศรเพื่อเข้าถึงเมนูย่อยของรายการ

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

  1. เมื่อเปิดใช้งาน VoiceOver ให้เปิดเมนูคำสั่งโดยการกด VO-H-H

  2. ป้อนตัวอักษรบางตัวของชื่อคำสั่งเพื่อจำกัดเมนูคำสั่งให้แคบลงโดยเหลือเฉพาะคำสั่งที่มีตัวอักษรที่คุณป้อน

    ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางไปยังเมนูคำสั่งจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงคำสั่งที่คุณต้องการในการแสดงรายการคำสั่งทั้งหมดอีกครั้ง ให้กด Delete

  3. เมื่อคุณได้ยินเสียงคำสั่งที่คุณต้องการ ให้กดแป้น Return หรือ Space bar เพื่อปรับใช้คำสั่งกับรายการในเคอร์เซอร์ VoiceOver