macOS High Sierra

การนำทางโดยการใช้การนำทางด่วน

ด้วยการนำทางอย่างรวดเร็ว คุณสามารถนำทางไปที่แอพและหน้าเว็บโดยใช้เพียงปุ่มลูกศร ทำทางหน้าไปที่หน้าเว็บโดยใช้ปุ่มเดียว และนำทางไปที่แอพและหน้าเว็บโดยใช้โรเตอร์การนำทางอย่างรวดเร็วได้

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

การเปิดหรือปิดการนำทางอย่างรวดเร็ว

 • กดแป้นลูกศรซ้ายและขวาพร้อมกัน

  ถ้าคุณยกเลิกการเลือกตัวเลือกเพื่อสลับเปิดใช้ การนำทางอย่างรวดเร็ว โดยการใช้แป้นลูกศรใน ตัวกำหนดคำสั่งการนำทางอย่างรวดเร็ว ใน ยูทิลิตี้ VoiceOver แล้ว คำสั่งนี้จะไม่ทำงานกด VO-H-H เพื่อเปิดเมนูคำสั่งแทนการใช้แป้นลูกศร แล้วป้อน “quick" เพื่อค้นหาคำสั่งสลับเปิดหรือปิดการนำทางอย่างรวดเร็ว จากนั้นเลือกคำสั่งนั้น

การนำทางแอพพลิเคชั่นและหน้าเว็บโดยการใช้ลูกศร

ในการนำทางบางรายการ เช่น สารบัญที่มีระดับต่างๆ คุณต้องโต้ตอบกับรายการนั้นก่อน

 • ในการเริ่มต้นโต้ตอบกับรายการ ให้กดแป้นลูกศรขวาและลูกศรลงพร้อมกัน

 • ในการหยุดโต้ตอบกับรายการ ให้กดแป้นลูกศรซ้ายและลูกศรลงพร้อมกัน

 • ในการย้ายไปทางซ้าย ขวา ขึ้น หรือ ลง ให้กดแป้นลูกศรด้วยการนำทางอย่างรวดเร็ว ปุ่มฟังก์ชั่นเหล่านี้จะทำงานแบบเดียวกับการกดปุ่มปรับค่า VO พร้อมแป้นลูกศร

 • ในการดำเนินการกระทำค่าเริ่มต้นบนรายการในเคอร์เซอร์ VoiceOver ให้กดแป้นลูกศรลงและลูกศรขึ้นพร้อมกัน

การนำทางหน้าเว็บโดยการใช้แป้นเดียว

 • ถ้าคุณได้เปิดใช้งานการนำทางหน้าเว็บโดยใช้แป้นเดียวในยูทิลิตี้ VoiceOver คุณสามารถใช้แป้นเดียวเพื่อนำทางหน้าเว็บได้ตัวอย่างเช่น กด b หรือ B เพื่อนำทางไปยังปุ่มถัดไปหรือก่อนหน้านี้ หรือ 1 หรือ ! เพื่อนำทางไปยังส่วนหัว 1 ถัดไปหรือก่อนหน้านี้

  ในการเปลี่ยนการกำหนดค่าแป้นเดียวค่าเริ่มต้น และเพิ่มการกำหนดค่าแป้นของคุณเอง ให้ใช้บานหน้าต่างตัวกำหนดคำสั่งการนำทางอย่างรวดเร็วของหมวดหมู่ตัวกำหนดคำสั่งในยูทิลิตี้ VoiceOver

  ในการเปิดยูทิลิตี้ VoiceOver ให้กด Command-F5 เพื่อเปิด VoiceOver จากนั้นกด VO-F8

การนำทางแอพและหน้าเว็บโดยการใช้โรเตอร์การนำทางอย่างรวดเร็ว

คุณสามารถใช้โรเตอร์การนำทางอย่างรวดเร็วเพื่อนำทางไปที่รายการโดยใช้หมวดหมู่ที่อ้างอิงจากเนื้อหาในปัจจุบันตัวอย่างเช่น ในข้อความแอพอีเมล คุณสามารถใช้โรเตอร์การนำทางอย่างรวดเร็วเพื่อนำทางไปที่ข้อความด้วยประโยคหรือเพื่อย้ายระหว่างหัวเรื่องและเนื้อหาของข้อความ หรือย้ายระหว่างข้อความ

 • ในการเปิดโรเตอร์ ให้กดลูกศรซ้าย-ลูกศรขึ้น หรือ ลูกศรขวา-ลูกศรขึ้น

 • ในการไปที่หมวดหมู่ถัดไป (เช่นตัวอักษร) ให้กดลูกศรขวา-ลูกศรขึ้น

 • ในการไปที่หมวดหมู่ก่อนหน้า (เช่น ตัวเลือกเนื้อหา) ในโรเตอร์ ให้กดลูกศรซ้าย-ลูกศรขึ้น

 • ในการนำทางไปที่รายการในหมวดหมู่ปัจจุบัน ให้กดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงเคอร์เซอร์ VoiceOver จะเคลื่อนที่ในขณะที่คุณนำทางไปที่รายการ

หมวดหมู่ตัวเลือกเนื้อหาจะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการแสดงตัวอย่างข้อความในแอพเมลเมื่อเคอร์เซอร์ VoiceOver อยู่ในการแสดงตัวอย่างข้อความ ให้กดปุ่มนำทางอย่างรวดเร็วเพื่อไปที่หมวดหมู่ตัวเลือกเนื้อหา แล้วกดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงเคอร์เซอร์ VoiceOver จะยังคงอยู่ในการแสดงตัวอย่างข้อความในขณะที่คุณเลื่อนขึ้นหรือลงในรายการข้อความ ทำให้คุณสามารถฟังข้อความอีเมลได้โดยไม่ต้องนำทางไปที่ข้อความตั้งแต่แรก

เมื่อเปิดใช้งานการนำทางอย่างรวดเร็ว คำสั่งลูกศรและแป้นเดียวของการนำทางอย่างรวดเร็วจะรวมอยู่ในเมนูคำสั่งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ค้นหาคำสั่งโดยใช้เมนูคำสั่ง