macOS High Sierra

การใช้หน้าต่างโต้ตอบการต้อนรับ

เมื่อคุณเปิด VoiceOver เป็นครั้งแรก หน้าต่างโต้ตอบต้อนรับจะแสดงขึ้น

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

  • ถ้าต้องการใช้ VoiceOver ต่อ ให้กด Enter หรือคลิก ใช้ VoiceOver

  • ถ้าต้องการใช้งาน VoiceOver ต่อและป้องกันไม่ให้หน้าต่างโต้ตอบการต้อนรับเปิดทุกครั้งที่คุณเปิด VoiceOver ให้กดปุ่ม V หรือเลือก “ไม่แสดงข้อความนี้อีกครั้ง”

  • ถ้าต้องการเริ่มต้นใช้งานคู่มือสอนการเริ่มต้นการใช้งานด่วน VoiceOver ให้กด Space bar หรือคลิก เรียนรู้เพิ่มเติม

  • ถ้าต้องการออกจากหน้าต่างโต้ตอบโดยไม่ต้องเปิด VoiceOver ให้กด Command-Q หรือ Escape หรือคลิก ปิด VoiceOver

ในการตั้งค่าตัวเลือกเพื่อควบคุมว่าจะให้หน้าต่างโต้ตอบแสดงหรือไม่ ให้เปิดยูทิลิตี้ VoiceOver (กด VO-F8 เมื่อ VoiceOver เปิดอยู่) จากนั้นคลิกประเภททั่วไป