macOS High Sierra

การเลือกและยกเลิกการเลือกรายการ

เลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการเดียวหรือหลายรายการ

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

  • การเลือกรายการ:กด VO-Return

  • การยกเลิกการเลือกรายการ:กด VO-Command-Return หรือแตะสองครั้งที่แทร็คแพด

  • เลือกหลายรายการ:เริ่มโต้ตอบกับรายการหรือตาราง แล้วนำทางไปที่รายการแรก จากนั้นกด VO-Command-Return (การกระทำนี้จะปิดการติดตามเคอร์เซอร์เพียงชั่วคราว)สำหรับรายการที่ต้องการเลือกเพิ่ม ให้นำทางไปที่รายการดังกล่าว แล้วกด VO-Command-Returnในการหยุดเลือกรายการ ให้กดปุ่ม Escape หรือ Fn-Tab หรือหยุดโต้ตอบกับรายการหรือตาราง (การดำเนินการนี้จะเปิดการติดตามเคอร์เซอร์)

  • การยกเลิกการเลือกรายการ:นำทางไปยังรายการ จากนั้นกด VO-Command-F4VoiceOver จะยกเลิกการเลือกรายการทั้งหมดยกเว้นรายการที่อยู่ในเคอร์เซอร์ VoiceOverในการยกเลิกการเลือกรายการนั้น ให้กด VO-Command-Return