macOS High Sierra

การนำทางโดยการใช้ตัวเลือกรายการ

คุณสามารถใช้ตัวเลือกรายการเพื่อนำทางไปยังข้อความ ตัวควบคุม ลิงก์ หรือกราฟิกบนหน้าจออย่างรวดเร็ว

ตัวเลือกรายการเป็นแผงที่แสดงรายการต่างๆ เช่น พื้นที่เลื่อนแบบว่างเปล่า ปุ่มปิด แถบเครื่องมือ และปุ่มแชร์ รวมถึงส่วนอื่นๆ

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

  1. ในการแสดงตัวเลือกรายการ ให้กด VO-I

  2. นำทางรายการในรายการโดยการใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

    • ถ้าคุณรู้ชื่อของรายการ เช่น ปุ่มปิด ให้เริ่มป้อนชื่อของปุ่มเพื่อจำกัดรายการให้แคบลงโดยเหลือเฉพาะรายการที่มีตัวอักษรเหล่านั้นเท่านั้นในการสร้างรายการทั้งหมดอีกครั้ง ให้กดแป้น Delete

    • ถ้าคุณไม่พบรายการที่คุณต้องการ ให้กดปุ่ม Escape หรือ Fn-Tab เพื่อออกจากตัวเลือกรายการโดยไม่ต้องเลือก

  3. เมื่อคุณพร้อม กด Return หรือ Space bar เพื่อเลือกรายการและไปที่รายการ

    ตัวเลือกรายการจะปิด