macOS High Sierra

การเลื่อนไปยังเนื้อหา

คุณสามารถเลื่อนไปยังเนื้อหาโดยใช้คำสั่ง VoiceOver หรือลักษณะท่าทาง VoiceOver

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

การใช้คำสั่ง VoiceOver

 1. โต้ตอบกับพื้นที่การเลื่อน

 2. ในการเริ่มต้นเลื่อน ให้กด VO-Shift-S

  คุณไม่สามารถใช้คำสั่ง VoiceOver อื่นได้ในขณะที่คุณทำการเลื่อน

 3. เลื่อนเนื้อหาถ้าคุณได้ยินลูกเล่นเสียง คุณจะไม่สามารถเลื่อนลงไปได้อีก

  • เลื่อนขึ้นและลง หรือซ้ายและขวา:กดแป้นลูกศร

  • เลื่อนทีละหนึ่งหน้า:กดแป้น Page Up หรือ Page Down เพื่อเลื่อนตามแนวตั้งกดแป้น Shift-Page Up หรือ Shift-Page Down เพื่อเลื่อนตามแนวนอน

 4. ถ้าต้องการหยุดเลื่อน ให้กดปุ่ม Escape หรือ Fn-Tab

การใช้ลักษณะท่าทาง VoiceOver

 • ในการเลื่อนครั้งละหน้า ให้ตวัดขึ้น ลง ซ้าย หรือขวาโดยใช้สามนิ้ว

 • ในการฟังจำนวนของหน้าหรือแถวที่ปรากฏให้เห็นบนหน้าปัจจุบัน ให้แตะโดยใช้สามนิ้ว VoiceOver จะพูดในลักษณะ “หน้าที่ 4 จาก 15 หน้าและหน้าที่ 1 จาก 2 หน้าในแนวนอน”

 • ในบานหน้าต่างตัวกำหนดคำสั่งแทร็คแพดของยูทิลิตี้ VoiceOver คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อเลื่อนเนื้อหา (ไม่ใช่แถบเลื่อน) ลงหรือขึ้นได้โดยปกติแล้วเมื่อคุณเลื่อนแถบเลื่อนขึ้นหรือลง เนื้อหาจะเลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามเมื่อเลือกตัวเลือกนี้ เนื้อหาจะเลื่อนไปในทิศทางเดียวกันกับที่คุณเลื่อน

เมื่อคุณตอบโต้กับเนื้อหา เคอร์เซอร์ VoiceOver จะเลื่อนโดยอัตโนมัติขณะที่นำทางเนื้อหา