macOS High Sierra

การใช้ Dock

ใช้ Dock เพื่อเปิดแอพพลิเคชั่น เอกสาร โฟลเดอร์ หรือสแตก

ถ้าตัวกำหนดคำสั่งแทร็คแพดเปิดใช้งานอยู่ คุณจะสามารถใช้การวาดนิ้วเมื่อนำทางและใช้ Dock

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

การนำทาง Dock

  • ในการย้ายเคอร์เซอร์ VoiceOver ไปที่ Dock ให้กด VO-D หรือแตะสองครั้งใกล้ขอบล่างของแทร็คแพด

  • ในการย้ายใน Dock ให้ใช้แป้นลูกศร หรือปัด หรือลากขึ้น ลง ซ้าย หรือขวาบนแทร็คแพด

  • ป้อนชื่อของแอพหรือโฟลเดอร์ตัวอย่างเช่น ในการย้ายเคอร์เซอร์ VoiceOver ไปยังเมลให้เริ่มป้อนชื่อ

  • ถ้าต้องการออกจาก Dock ให้กดปุ่ม Escape หรือ Fn-Tab หรือถูขึ้นลงด้วยนิ้วสองนิ้วบนแทร็คแพด

การใช้รายการใน Dock

  • ในการย้ายรายการ ให้กดแป้น Option ค้างไว้และใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายรายการการกดแป้นลูกศรแต่ละครั้งจะทำให้รายการย้ายไปหนึ่งตำแหน่ง

  • ในการเปิดรายการ ให้กด VO-Space bar หรือแตะสองครั้งบนแทร็คแพด

  • ในการเปิดเมนูคีย์ลัดสำหรับรายการ ให้กด VO-Shift-M จากนั้นใช้แป้นลูกศรเพื่อเลื่อนขึ้นและลงในเมนูคีย์ลัดถ้าต้องการปิดเมนูปุ่มลัดโดยไม่เลือก ให้กดปุ่ม Escape หรือ Fn-Tab

  • ในการเพิ่มรายการ ให้นำทางไปยังรายการใน Finder หรือบนเดสก์ท็อป จากนั้นกด Control-Shift-Command-T

  • ในการลบรายการ ให้เปิดเมนูคีย์ลัดของรายการ (VO-Shift-M) จากนั้นเลือก ลบออกจาก Dock