macOS High Sierra

การใช้แผงอักษรเบรลล์

แผงอักษรเบรลล์แสดงแผงบนหน้าจอที่จำลองจอแสดงผลอักษรเบรลล์แบบปรับเปลี่ยนได้ พร้อมกับการแปลภาษาของอักษรเบรลล์

แผงอักษรเบรลล์แสดงจุดอักษรเบรลล์จำลองสีเหลือง และข้อความด้านล่างจุดแสดงสิ่งที่ VoiceOver กำลังพูดอยู่ในขณะนั้น

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

การแสดงหรือซ่อนแผง

ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • เปิด ยูทิลิตี้ VoiceOver (กด VO-F8 เมื่อ VoiceOver เปิดอยู่) คลิกประเภท ภาพ คลิก แผงอักษรเบรลล์ จากนั้นเลือกตัวเลือกสำหรับการแสดงแผง

  โดยจะตั้งค่าเป็น อัตโนมัติ ตามค่าเริ่มต้น และแสดงแผงนี้ทุกครั้งที่เชื่อมต่อหรือเชื่อมต่อจอแสดงผลอักษรเบรลล์แบบปรับเปลี่ยนได้เข้ากับ Mac

 • กด VO-Command-F9 เพื่อแสดงหรือซ่อนแผง

  คำสั่งนี้จะเปลี่ยนการตั้งค่าในยูทิลิตี้ VoiceOver ให้เป็นปิดหรือเปิดถ้าคุณต้องการให้แสดงแผงทุกครั้งที่เชื่อมต่อหรือจับคู่เครื่องแสดงผล ให้เลือกการตั้งค่าดังกล่าวอีกครั้งในยูทิลิตี้ VoiceOver

ในการแสดงหรือซ่อนแผงอักษรเบรลล์ แผงคำอธิบายภาพ และเคอร์เซอร์ VoiceOver ให้กด VO-Command-F11

การย้ายหรือปรับขนาดแผง

 1. กด VO-Shift-F9 จนกว่าคุณจะได้ยินการกระทำที่คุณต้องการดำเนินการ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้ยินคำว่า “การปรับขนาด” แต่คุณต้องการย้ายแผงอักษรเบรลล์ ให้กดแป้นอีกครั้งเพื่อให้ได้ยินคำว่า “การย้าย”

 2. กดปุ่มปรับค่า VoiceOver พร้อมกับปุ่มลูกศรเพื่อย้ายหรือปรับขนาดแผงอักษรเบรลล์

 3. เมื่อคุณทำเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม Escape หรือ Fn-Tab

แผงอักษรเบรลล์ที่มีการปรับขนาดจะสามารถแสดงเซลล์ได้มากกว่าที่อาจแสดงบนเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ที่เชื่อมต่ออยู่ในกรณีนี้ เซลล์ที่อยู่บนเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ที่เชื่อมต่อจะเป็นสีเหลืองในแผงอักษรเบรลล์ และเซลล์ที่ไม่ได้อยู่บนเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ที่เชื่อมต่อจะเป็นสีขาว

แผงอักษรเบรลล์จะแสดงสิ่งที่อยู่บนหน้าจอแม้ว่าคุณจะปิดเสียงพูด