macOS High Sierra

การปรับแต่งรายการเว็บที่แสดงในโรเตอร์ด้วยตัวเอง

เปลี่ยนโรเตอร์ให้แสดงเฉพาะรายการที่คุณใช้เพื่อเลือกดูหน้าเว็บบ่อยที่สุดเท่านั้น เช่น ลิงก์หรือตาราง

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

  1. เปิด ยูทิลิตี้ VoiceOver (กด VO-F8 เมื่อ VoiceOver เปิดอยู่) คลิกหมวดหมู่ เว็บ จากนั้นเลือก โรเตอร์เว็บ

  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละรายการจะรวมในโรเตอร์เมื่อกำลังดูหน้าเว็บในการเปลี่ยนลำดับของรายการในโรเตอร์ ให้เลือกรายการ จากนั้นกด Command-ลูกศรขึ้น หรือ Command-ลูกศรลง

รายการที่คุณรวมในโรเตอร์จะเป็นตัวกำหนดรายละเอียดที่ VoiceOver พูดในเนื้อหาสรุปหน้าเว็บสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การฟังเนื้อหาสรุปของหน้าเว็บ