macOS High Sierra

การทำงานร่วมกันโดยใช้แผงคำบรรยายภาพ

แผงคำอธิบายภาพแสดงสิ่งที่ VoiceOver กำลังพูด และมีประโยชน์เมื่อแบ่งปัน Mac ของคุณกับผู้ใช้ที่มีสายตาปกติ

แผงคำอธิบายภาพจะแสดงว่า VoiceOver กำลังพูดอะไรอยู่ในขณะนั้น

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

การแสดงหรือซ่อนแผง

ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • เปิด ยูทิลิตี้ VoiceOver (กด VO-F8 เมื่อ VoiceOver เปิดอยู่) ให้คลิก ภาพ จากนั้นเลือก “แผงคำอธิบายภาพ”

  • กด VO-Command-F10 เพื่อแสดงหรือซ่อนแผง

    คำสั่งนี้จะเปิดหรือปิดการตั้งค่าแผงคำบรรยายในยูทิลิตี้ VoiceOver

ในการแสดงหรือซ่อนแผงคำบรรยาย แผงอักษรเบรลล์และเคอร์เซอร์ VoiceOver ให้กด VO-Command-F11

การย้ายหรือปรับขนาดแผง

  1. กด VO-Shift-F10 จนกว่าคุณจะได้ยินการกระทำที่คุณต้องการดำเนินการ

    ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้ยินคำว่า “การปรับขนาด” แต่คุณต้องการย้ายแผงคำอธิบายภาพ ให้กดแป้นอีกครั้งเพื่อให้ได้ยินคำว่า “การย้าย”

  2. กดปุ่มปรับค่า VoiceOver พร้อมกับปุ่มลูกศรเพื่อย้ายหรือปรับขนาดแผงคำบรรยาย

  3. เมื่อคุณทำเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม Escape หรือ Fn-Tab