macOS High Sierra

การใช้ตัวปรับค่า VoiceOver

คุณป้อนคำสั่ง VoiceOver ได้โดยการกด ปุ่มปรับค่า VoiceOver และปุ่มอื่นๆ ปุ่มหนึ่งหรือมากกว่าคุณสามารถตั้งค่าปุ่มปรับค่า VoiceOver ให้เป็นปุ่ม Caps Lock หรือกดปุ่ม Control และ Option พร้อมกันได้ตัวอย่างเช่น ในการเปิดเมนูวิธีใช้ VoiceOver คุณสามารถกดปุ่ม Caps Lock และ H ได้ หรือกดปุ่ม Control, Option และ H ได้

คำสั่ง VoiceOver จะปรากฏในวิธีใช้เป็น ปุ่ม VO ได้ ซึ่ง VO แสดงถึงปุ่มปรับค่า VoiceOver ที่ระบุไว้ใน หมวดหมู่ทั่วไปในยูทิลิตี้ VoiceOver ตัวอย่างเช่น คำสั่ง VoiceOver VO-Shift-M หมายถึงการกดปุ่มปรับค่า VoiceOver พร้อมกับปุ่ม Shift และ M พร้อมกันโดยขึ้นอยู่กับปุ่มปรับค่า VoiceOver ที่คุณกำลังใช้ คุณสามารถกด Caps Lock-Shift-M หรือ Control-Option-Shift-M ได้

คุณสามารถล็อคปุ่มปรับค่า VoiceOver เพื่อที่คุณจะไม่ต้องกดปุ่ม เพื่อให้ง่ายขึ้นในการป้อนคำสั่ง VoiceOver ตัวอย่างเช่น เมื่อปุ่มปรับค่า VoiceOver ล็อคอยู่ คุณสามารถป้อนคำสั่ง VO-Shift-M ได้โดยกดเพียงปุ่ม Shift และ M พร้อมกัน คุณไม่จำเป็นต้องกดปุ่ม Caps Lock หรือปุ่ม Control และ Option

  • ในการล็อคปุ่มปรับค้า VoiceOver ให้กด VO-;ในการปลดล็อคปุ่มปรับค่า ให้กดคำสั่งอีกครั้ง

  • ในการทำให้สามารถใช้ปุ่ม Caps Lock เพื่อป้อนตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เมื่อตั้งค่าปุ่มปรับค่า VoiveOver ให้เป็น Caps Lock ให้กดปุ่ม Caps Lock สองครั้งอย่างรวดเร็ว