macOS High Sierra

การนำทางโดยใช้โรเตอร์

เมื่อคุณทำงานในแอพหรือเลือกดูหน้าเว็บ คุณสามารถใช้โรเตอร์เพื่อนำทางไปที่รายการในหน้าต่างแอพหรือหน้าเว็บได้โดยตรงตัวอย่างเช่น คุณสามารถไปที่ข้อความอีเมลในแอพเมลหรือหัวเรื่องหน้าเว็บหรือลิงก์ได้

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

 1. เปิดโรเตอร์โดยกด VO-U

 2. นำทางรายการโดยการใช้ปุ่มลูกศรขวาหรือลูกศรซ้าย จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงรายการที่ต้องการ เช่น วินโดว์สปอตหรือหัวเรื่อง

  โดยขึ้นอยู่กับแอพที่คุณกำลังใช้ คุณอาจเคยได้ยินตัวเลือกเนื้อหาตัวเลือกเนื้อหาให้การเข้าถึงรายการเนื้อหาในแอพได้อย่างรวดเร็วตัวอย่างเช่น ในแอพเมลตัวเลือกเนื้อหาจะแสดงรายการข้อความที่แสดงในรายการข้อความในมุมมองสัปดาห์ในปฏิทิน จะแสดงจำนวนของกิจกรรมในแต่ละวัน

 3. นำทางรายการในรายการโดยการใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง จนกว่าคุณจะพบรายการที่คุณต้องการ

  • ในรายการส่วนใหญ่ คุณสามารถป้อนข้อความของรายการเพื่อบีบรายการให้แคบลงให้เหลือเฉพาะรายการที่มีข้อความตามที่ป้อนเท่านั้นในรายการหัวเรื่อง คุณสามารถป้อนระดับหัวเรื่องได้ (เช่น 3) เพื่อจำกัดรายการให้แคบลงโดยเหลือเฉพาะหัวเรื่องในระดับนั้นเท่านั้น

   ในการแสดงรายการทั้งหมดในรายการอีกครั้ง ให้กดปุ่ม Delete

  • ในการฟังแท็กความช่วยเหลือของรายการ ถ้ามีให้ใช้ได้ ให้กด VO-Shift-H

  • ในการฟังที่อยู่อินเทอร์เน็ตของรายการ ถ้าสามารถงานใช้ได้ ให้กด VO-Shift-U

  • ถ้าคุณหารายการที่คุณต้องการไม่พบ ให้กดปุ่ม Escape หรือ Fn-Tab เพื่อออกจากโรเตอร์โดยไม่ต้องเลือก

 4. กด Return หรือ Space bar เพื่อเลือกรายการและข้ามไปที่รายการ

  โรเตอร์จะปิด

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกในยูทิลิตี้ VoiceOver เพื่อปรับแต่งรายการที่แสดงในโรเตอร์เมื่อดูหน้าเว็บได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ บานหน้าต่างโรเตอร์เว็บของประเภทเว็บ

หากคุณกำลังใช้ลักษณะท่าทาง VoiceOver คุณสามารถ ใช้การตั้งค่าโรเตอร์ด้วยลักษณะท่าทาง ได้