macOS High Sierra

การฟังคำอธิบายและข้อมูลเกี่ยวกับรายการ

VoiceOver จัดเตรียมการเรียนรู้เพิ่มเติมหลายทางเกี่ยวกับรายการในเคอร์เซอร์ VoiceOver

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

  • ในการฟังคำอธิบายของรายการ ให้กด VO-F3ถ้าตัวกำหนดคำสั่งแทร็คแพดเปิดใช้งานอยู่ ให้แตะแทร็คแพดสามครั้งลูกเล่นเสียงจะบอกให้ทราบถ้าเคอร์เซอร์อยู่ในพื้นที่ว่าง

  • ในการฟังแท็กวิธีใช้ของรายการ ให้กด VO-Shift-H VoiceOver จะบอกคุณถ้ารายการไม่มีแท็กวิธีใช้ (บางครั้งเรียกว่า “เคล็ดลับเครื่องมือ”)

  • ในการฟังวิธีใช้รายการ ให้กด VO-Shift-N

ในการตั้งให้อ่านแท็กวิธีใช้และคำสั่งโดยอัตโนมัติ ให้เปิดยูทิลิตี้ VoiceOver (กด VO-F8 เมื่อ VoiceOver เปิดอยู่) คลิกประเภทคำฟุ่มเฟือย จากนั้นคลิกคำใบ้