macOS High Sierra

การใช้เมนูวิธีใช้ VoiceOver

ใช้เมนูวิธีใช้ VoiceOver เพื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver เช่นวิธีใช้แป้นพิมพ์หรือเสียงอย่างรวดเร็วคุณยังสามารถแสดงรายการของคำสั่ง VoiceOver ที่สามารถใช้สำหรับรายการในเคอร์เซอร์ของ VoiceOver และเลือกคำสั่งได้

เมนูวิธีใช้ VoiceOver คือแผงที่แสดงรายการจากด้านบนสุดลงมาด้านล่างสุด:วิธีใช้ออนไลน์ วิธีใช้คำสั่ง วิธีใช้แป้นพิมพ์ วิธีใช้เสียง โปรแกรมการสอนการเริ่มต้นใช้งานด่วน และคู่มือการเริ่มต้นใช้งานด้านขวาของแต่ละรายการจะเป็นคำสั่ง VoiceOver ที่แสดงรายการ หรือเป็นลูกศรที่ใช้เพื่อเข้าถึงเมนูย่อย

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

 1. เมื่อ VoiceOver เปิดอยู่ ให้กด VO-H เพื่อแสดงเมนูวิธีใช้ VoiceOver

  ในการเพิ่มหรือลดขนาดแบบอักษรของเมนู ให้กดแป้น } หรือ {

 2. นำทางเมนูและเมนูย่อยโดยใช้แป้นลูกศร

  • ถ้าคุณรู้ชื่อของรายการเมนู ให้ป้อนตัวอักษรบางตัวของชื่อ เพื่อจำกัดเมนูให้แคบลงโดยเหลือเฉพาะรายการที่มีตัวอักษรตามที่ป้อนเท่านั้นในการสร้างรายการทั้งหมดอีกครั้ง ให้กดแป้น Delete

  • เมื่อคุณป้อนเมนูย่อย คุณจะได้ยินหมายเลขของรายการที่มี

  • ถ้ารายการของเมนูมีคำสั่งแป้นพิมพ์ คุณจะได้ยินการออกเสียงด้วยชื่อของรายการนั้นตัวอย่างเช่น คำสั่งเพื่อเปิดเมนูคำสั่งคือ VO-H-H

 3. ในการเลือกรายการเมนู ให้กดแป้น Space bar หรือ Return

  ถ้าต้องการปิดเมนูวิธีใช้ VoiceOver โดยไม่เลือก ให้กดปุ่ม Escape หรือ Fn-Tab