macOS High Sierra

ดูวิธีใช้ปุ่ม คีย์ลัด และท่าทาง

เมื่อคุณใช้วิธีใช้แป้นพิมพ์ คุณสามารถฟังคำสั่ง VoiceOver สำหรับแป้นได้อย่างรวดเร็วตัวอย่างเช่น กด Control-Option-D เพื่อฟังเสียง “Control-Option-D ไปที่ Dock ย้ายเคอร์เซอร์ VoiceOver ไปที่ Dock”

คุณสามารถใช้วิธีใช้แป้นพิมพ์กับตัวกำหนดคำสั่ง จอแสดงผลอักษรเบรลล์แบบปรับเปลี่ยนได้ และลักษณะท่าทางของ VoiceOverขณะที่คุณใช้วิธีใช้แป้นพิมพ์ คุณจะไม่สามารถใช้แป้นพิมพ์ จอแสดงผลอักษรเบรลล์ หรือแทร็คแพดของคุณเพื่อทำงานอื่นๆ ได้

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

เริ่มใช้งานวิธีใช้แป้นพิมพ์ได้โดยการกด VO-K จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใดๆ ต่อไปนี้:

  • ฟังชื่อของแป้นพิมพ์หรือแป้นอักษรเบรลล์:กดแป้น

  • ฟังคำสั่ง VoiceOver สำหรับแป้น:กด Control-Option หรือ Caps Lock พร้อมปุ่มนั้น

  • ฟังชื่อและคำสั่ง VoiceOver สำหรับลักษณะท่าทาง:ใช้ท่าทาง

  • ฟังการทำงานอื่นๆ สำหรับแป้นหรือลักษณะท่าทาง:กด Control-Option หรือ Caps Lock พร้อมกับปุ่มปรับค่า (เช่น Shift) จากนั้นกดปุ่มเพื่อฟังการทำงานอื่นๆ ที่ปุ่มอาจมี

ถ้าต้องการออกจากวิธีใช้แป้นพิมพ์ ให้กด VO-K, ปุ่ม Escape หรือ Fn-Tab

ถ้าคุณพบปัญหาในการใช้งานแป้นพิมพ์ QWERTY มาตรฐาน ให้ลองใช้เค้าโครง Dvorak ซึ่งช่วยปรับเค้าโครงแป้นให้เหมาะสมที่สุดเพื่อการใช้งานที่สะดวก