macOS High Sierra

คำสั่งการวางแนว

ใช้คำสั่งเหล่านี้เพื่อดำเนินการกระทำ เช่น การฟังข้อมูลเกี่ยวกับรายการปัจจุบันและสิ่งที่เปิดอยู่บนหน้าจอVO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

หมายเหตุ: เมื่อเปิด VoiceOver คุณจะสามารถป้อนคำสั่ง VoiceOver ได้โดยใช้ปุ่ม Fn และปุ่มตัวเลขพร้อมกับปุ่มปรับค่า VoiceOver ซึ่งเป็นทางเลือกแทนการใช้ปุ่มฟังก์ชั่น (F1 ถึง F12)ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการเปิดยูทิลิตี้ VoiceOver คุณสามารถกด Control-Option-Fn-8 ได้ (แทนการกด Control-Option-F8)

หากต้องการใช้ปุ่มฟังก์ชั่น (F1 ถึง F12) คุณอาจต้องกดปุ่ม Fn ค้างไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณตั้งค่าลักษณะการทำงานของปุ่มฟังก์ชั่นในการตั้งค่าแป้นพิมพ์

ฟังเนื้อหาสรุปของแอพพลิเคชั่นที่เปิด

VO-F1

เปิดตัวเลือกแอพพลิเคชั่น

VO-F1-F1

ฟังเนื้อหาสรุปของหน้าต่างปัจจุบัน

VO-F2

เปิดตัวเลือกหน้าต่าง

VO-F2-F2

ฟังขนาดของหน้าต่างปัจจุบันและส่วนของหน้าจอที่เป็นที่ตั้งของหน้าต่างนั้น

VO-Command-Shift-F2

ฟังตำแหน่งของหน้าต่างปัจจุบันและสิ่งที่ทับซ้อนหน้าต่างอยู่

VO-Command-Shift-F2-F2

ฟังคำอธิบายของรายการในเคอร์เซอร์ VoiceOver รวมถึงสถานะปัจจุบันของรายการ เช่น มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมายหรือไม่ หรือค่าเปอร์เซ็นต์ของตัวเลื่อน

VO-F3

ฟังขนาดของรายการปัจจุบันและส่วนของหน้าจอที่เป็นที่ตั้งของรายการนั้น

VO-Command-Shift-F3

ฟังตำแหน่งของรายการปัจจุบันและสิ่งที่ทับซ้อนรายการอยู่

VO-Command-Shift-F3-F3

ฟังคำอธิบายของรายการที่มีโฟกัสแป้นพิมพ์ รวมถึงสถานะปัจจุบันของรายการ เช่น มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมายหรือไม่ หรือค่าเปอร์เซ็นต์ของตัวเลื่อน

VO-F4

ฟังรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่มีโฟกัสแป้นพิมพ์

ในข้อความ คุณจะได้ฟังตำแหน่งของจุดแทรกโดยวัดจากมุมซ้ายบนของรายการข้อความซึ่งมีจุดแทรกอยู่ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้ยินว่า “จุดแทรกอยู่สองนิ้วทางขวา ห้านิ้วลงมาจากมุมซ้ายบนของการแก้ไขข้อความ”

VO-F4-F4

ฟังคำอธิบายของรายการใต้ตัวชี้ ซึ่งรวมถึงสถานะปัจจุบันของรายการ เช่น กล่องกาเครื่องหมายเลือกอยู่หรือไม่ หรือค่าเปอร์เซ็นต์ของตัวเลื่อน

VO-F5

ฟังตำแหน่งของตัวชี้ เช่น พิกัด x และ y บนหน้าจอ ที่สัมพันธ์กับมุมซ้ายบนของหน้าจอ

VO-F5-F5

ฟังตำแหน่งของตัวชี้ เช่น พิกัด x และ y บนหน้าจอ ที่สัมพันธ์กับหน้าต่างปัจจุบัน

VO-F5-F5-F5

อ่านรายการที่เลือก

VO-F6

อ่านเนื้อหาของเคอร์เซอร์ VoiceOver

VO-A

อ่านเนื้อหาที่มองเห็นของหน้าต่าง Dock หรือเดสก์ท็อปของคุณ โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งของคุณ

VO-Shift-W

เล่นซ้ำวลีที่พูดครั้งล่าสุด

VO-Z

คัดลอกวลีที่พูดครั้งล่าสุดไปยังคลิปบอร์ด (ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า “กระดานพักข้อมูล”)

VO-Shift-C

บันทึกวลีที่พูดครั้งล่าสุดและบันทึกการล่มไปยังไฟล์บนเดสก์ท็อปเพื่อแก้ไขปัญหา

VO-Shift-Z