macOS High Sierra

คำสั่งทั่วไป

ใช้คำสั่งเหล่านี้เพื่อดำเนินการกระทำเช่น การเปิดหรือปิด VoiceOver การขอวิธีใช้ หรือการเปลี่ยนการตั้งค่าพื้นฐานVO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

หมายเหตุ: เมื่อเปิด VoiceOver คุณจะสามารถป้อนคำสั่ง VoiceOver ได้โดยใช้ปุ่ม Fn และปุ่มตัวเลขพร้อมกับปุ่มปรับค่า VoiceOver ซึ่งเป็นทางเลือกแทนการใช้ปุ่มฟังก์ชั่น (F1 ถึง F12)ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการเปิดยูทิลิตี้ VoiceOver คุณสามารถกด Control-Option-Fn-8 ได้ (แทนการกด Control-Option-F8)

หากต้องการใช้ปุ่มฟังก์ชั่น (F1 ถึง F12) คุณอาจต้องกดปุ่ม Fn ค้างไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณตั้งค่าลักษณะการทำงานของปุ่มฟังก์ชั่นในการตั้งค่าแป้นพิมพ์

เปิดหรือปิด VoiceOver

Command-F5

ล็อคและปลดล็อคปุ่มปรับค่า VoiceOver

VO-;

เปิดยูทิลิตี้ VoiceOver

VO-F8

เริ่มต้นวิธีใช้แป้นพิมพ์

VO-K

เปิดเมนูวิธีใช้ VoiceOver

VO-H

เปิดการเริ่มต้นใช้งานด่วน VoiceOver

VO-Command-F8

เปิดวิธีใช้ VoiceOver ออนไลน์

VO-?

อ่านแท็กวิธีใช้สำหรับรายการปัจจุบัน

VO-Shift-H

อ่านคำแนะนำ VoiceOver สำหรับรายการปัจจุบัน

VO-Shift-N

เปิดเมนูคำสั่ง

VO-H-H

เปิดเมนูคำสั่งค้นหา

VO-Shift-F

ปิดเมนูหรือโรเตอร์ หยุดการกระทำ หรือออกจากโหมด

Escape หรือ Fn-Tab

บอก VoiceOver ให้ละเว้นแป้นถัดไปหรือชุดคำสั่งแป้นพิมพ์ที่คุณกด

VO-Tab

เปิดโรเตอร์การใช้คำฟุ่มเฟือย

VO-V

จากนั้นกดแป้นลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวาเพื่อเลือกการตั้งค่าใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อเปลี่ยนระดับสำหรับการตั้งค่า

เพิ่มการขยายขนาดของรายการในเคอร์เซอร์ VoiceOver

VO-}

ลดการขยายขนาดของรายการในเคอร์เซอร์ VoiceOver

VO-{

ซ่อนหรือแสดงเคอร์เซอร์ VoiceOver และแผงคำอธิบายภาพหรือแผงอักษรเบรลล์ชั่วคราว

VO-Command-F11

ซ่อนหรือแสดงแผงคำอธิบายภาพเท่านั้น

VO-Command-F10

ปรับขนาดหรือย้ายแผงคำอธิบายภาพ

VO-Shift-F10

กดอีกครั้งเพื่อวนผ่านการกระทำเหล่านี้จากนั้นใช้แป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดแผงหรือย้ายแผง

ซ่อนหรือแสดงแผงอักษรเบรลล์เท่านั้น

VO-Command-F9

ปรับขนาดหรือย้ายแผงอักษรเบรลล์

VO-Shift-F9

กดอีกครั้งเพื่อวนผ่านการกระทำเหล่านี้จากนั้นใช้แป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดแผงหรือย้ายแผง

จัดเรียงภาพ (หรี่หน้าจอ ไฮไลท์คำบรรยายหรือแผงอักษรเบรลล์ และแสดงรายการในเคอร์เซอร์ VoiceOver ตรงกลางของหน้าจอ)

VO-F10

กดอีกครั้งเพื่อกลับไปยังมุมมองธรรมดา

เปิดหรือปิดใช้งานตัวกำหนดคำสั่งแป้นตัวเลข

VO-Clear

เปิดหรือปิดใช้งานตัวกำหนดคำสั่งแป้นพิมพ์

VO-Shift-K

เปิดหรือปิดใช้งานตัวกำหนดคำสั่งแทร็คแพด

กดแป้น VO (Control และ Option) และใช้สองนิ้วหมุนตามเข็มนาฬิกา (เปิดใช้งาน) หรือทวนเข็มนาฬิกา (ปิดใช้งาน)

เปิดหรือปิดม่านหน้าจอ

VO-Shift-F11

วนดูการตั้งค่าเสียงพูด (เช่น เสียง อัตรา หรือระดับเสียง) ในโรเตอร์

VO-Command-Shift-ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้าย

เพิ่มหรือลดการตั้งค่าปัจจุบันของเสียงพูด (เช่น เสียง อัตรา หรือระดับเสียง) ในโรเตอร์

VO-Command-Shift-ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง