macOS High Sierra

เพิ่มความคิดเห็นหรือวาดบนรูปภาพ

ใช้การทำเครื่องหมายเพื่อเขียนหรือวาด หรือเพิ่มรูปร่างหรือลายเซ็นบนรูปภาพ

เปิดแอพรูปภาพให้ฉัน

 1. คลิกสองครั้งที่รูปภาพ จากนั้นคลิกปุ่มแก้ไขในแถบเครื่องมือ

 2. คลิกปุ่มส่วนขยาย จากนั้นเลือก ทำเครื่องหมาย

 3. ใช้เครื่องมือที่แสดงในแถบเครื่องมือเพื่อทำเครื่องหมายบนรูปภาพ

  คุณสามารถปรับการทำเครื่องหมายเมื่อใดก็ได้:เลื่อนตัวชี้ไปใกล้ขอบ แล้วลากขอบจับสีน้ำเงิน

  • ภาพสเก็ตช์ :สเก็ตช์รูปร่างโดยใช้ฝีแปรงเดี่ยวหากสิ่งที่คุณวาดถูกจดจำเป็นรูปร่างมาตรฐาน สิ่งนั้นก็จะถูกแทนที่ด้วยรูปร่างนั้น ทั้งนี้หากต้องการใช้สิ่งที่คุณวาดแทน ให้เลือกจากจานสีที่แสดง

  • วาด:วาดรูปร่างโดยการใช้ฝีแปรงเดี่ยวกดลงน้ำหนักบนแทร็คแพดมากขึ้นเพื่อวาดด้วยเส้นที่หนาและเข้มขึ้น(เครื่องมือนี้จะปรากฏในคอมพิวเตอร์ที่มีแทร็คแพด Force Touch เท่านั้น)

  • รูปร่าง :คลิกรูปร่าง เส้น หรือลูกศร จากนั้นลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการในการปรับขนาดรูปร่าง ให้ใช้ขอบจับสีน้ำเงินหากมีขอบจับสีเขียว ให้ใช้ขอบจับเหล่านั้นเพื่อดัดแปลงรูปร่าง

  • ไฮไลท์ :คลิกที่ปุ่มรูปร่าง แล้วคลิกปุ่มไฮไลท์ลากไฮไลท์ไปที่ที่คุณต้องการในการปรับขนาด ให้ใช้ขอบจับสีฟ้า

  • ขยาย:คลิกที่ปุ่มรูปร่าง แล้วคลิกปุ่มแว่นขยายลากแว่นขยายไปที่บริเวณที่คุณต้องการขยายในการเพิ่มหรือลดการขยาย ให้ลากขอบจับสีเขียว ลากขอบจับสีฟ้าเพื่อเปลี่ยนขนาดของแว่นขยายคุณสามารถวางแว่นขยายได้มากกว่าหนึ่งอันบนรูปภาพเพื่อขยายในบริเวณที่เจาะจง

   เคล็ดลับ: หากต้องการเพิ่มบริเวณที่ขยาย ให้สร้างแว่นขยายอีกอัน (กดปุ่ม Option ค้างไว้ในขณะที่คุณลากแว่นขยายที่มีอยู่แล้ว) แล้ววางตำแหน่งแว่นขยายไว้บนแว่นขยายอีกอันหนึ่ง คุณสามารถใช้เส้นบอกแนวในการจัดตำแหน่งได้

  • ข้อความ :คลิกที่ปุ่มข้อความ แล้วป้อนข้อความของคุณ จากนั้นลากกล่องข้อความไปที่ตำแหน่งที่คุณต้องการ

  คุณสามารถเปลี่ยนคุณลักษณะบางประการของการวาด รูปร่าง ข้อความ และลายเซ็นที่เลือกไว้ได้:

  • การเปลี่ยนลักษณะเส้น:คลิกปุ่มลักษณะรูปร่าง

  • การเปลี่ยนสีของเส้น:คลิกปุ่มสีของเส้นขอบ

  • การเปลี่ยนสีเติม:คลิกปุ่ม สีเติม

  • การเปลี่ยนแบบอักษรหรือลักษณะแบบอักษร:คลิกปุ่มลักษณะข้อความ

 4. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หากต้องการเปลี่ยนรูปภาพที่ทำเครื่องหมายแล้วในภายหลัง ให้เลือกรูปภาพนั้น แล้วคลิกที่ปุ่มส่วนขยาย แล้วเลือก ทำเครื่องหมาย อีกครั้ง