macOS High Sierra

ปรับใช้การเปลี่ยนแปลงเพื่อเลือกสี

คุณสามารถปรับสีที่เฉพาะเจาะจงในรูปภาพได้โดยใช้การปรับสีที่เลือกตัวอย่างเช่น ในรูปภาพที่มีสุนัขสวมหมวกสี คุณอาจใช้การปรับสีที่เลือกเพื่อเปลี่ยนสีของหมวกสุนัขได้

รูปภาพก่อนการปรับสีที่เลือก
รูปภาพหลังการปรับสีที่เลือก

คุณสามารถเลือกและเปลี่ยนเฉดสี ความอิ่มตัว และความสว่างได้สูงสุดถึงหกสีที่แตกต่างกันในรูปภาพ

 1. คลิกสองครั้งที่รูปภาพ จากนั้นคลิกปุ่มแก้ไขในแถบเครื่องมือ

 2. คลิก ปรับ ในแถบเครื่องมือ

 3. ในบานหน้าต่างการปรับ ให้คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจากสีที่เลือก

 4. คลิกช่องสีเพื่อเลือกสีที่จะจัดเก็บการเปลี่ยนสีของคุณ คลิกปุ่มหลอดดูดสี แล้วคลิกสีในรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ตัวควบคุมสีที่เลือกซึ่งแสดงปุ่มหลอดดูดสีและช่องสี
 5. เมื่อใช้สีที่เลือก ให้ลากแถบเลื่อนเพื่อเปลี่ยนสี:

  ตัวควบคุมสีที่เลือกซึ่งแสดงแถบเลื่อนเฉดสี ความอิ่มตัว ความสว่าง และช่วง
  • เฉดสี:ปรับเฉดสีของสีที่เลือกตัวอย่างเช่น คุณอาจเปลี่ยนเฉดสีเขียวเป็นสีน้ำเงิน

  • ความอิ่มตัวของสี:เพิ่มหรือลดความเข้มสีโดยรวมของสีที่เลือกตัวอย่างเช่น คุณอาจเปลี่ยนให้เป็นสีชมพูอ่อนหรือสีชมพูเกือบอมเทาโดยการลดความเข้มของสีชมพูสด

  • ความสว่าง:ปรับความสว่าง (ลักษณะของความสว่างหรือปริมาณของแสงไฟที่สะท้อนจากพื้นผิว) ของสีที่เลือก

  • ช่วง:ปรับช่วงของสีที่เปลี่ยนแปลงตามการเลือกสีของคุณคุณสามารถเพิ่มหรือลดความมากน้อยของสีที่คล้ายกันที่ได้รับผลกระทบในรูปภาพได้โดยการเปลี่ยนช่วงตัวอย่างเช่น คุณอาจเปลี่ยนเฉดสีน้ำเงินทั้งหมดที่แสดงในท้องฟ้าได้โดยการเพิ่มช่วงของสีน้ำเงินที่เลือก หรือจำกัดการเปลี่ยนแปลงในสีน้ำเงินให้เป็นวัตถุสีน้ำเงินตามที่ระบุเฉพาะโดยการลดช่วง