macOS High Sierra

จัดรูปแบบข้อความในปฏิทิน

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของข้อความในหน้าปฏิทินได้โดยเลือกตัวเลือกแบบอักษรอื่นคุณยังสามารถเพิ่มข้อความไปยังวันที่ใดๆ

เปิดแอปรูปภาพให้ฉัน

การจัดรูปแบบข้อความบนหน้าปฏิทิน

 1. คลิกปฏิทินที่อยู่ใต้โปรเจ็กต์ในแถบข้าง

 2. คลิกสองครั้งที่หน้าซึ่งมีข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 3. เลือกข้อความ แล้วทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้:

  • เลือก แก้ไข > แบบอักษร > แสดงแบบอักษร จากนั้นเลือกตัวเลือกแบบอักษรที่คุณต้องการ

  • คลิกปุ่มตัวเลือก ในแถบเครื่องมือ จากนั้นจัดรูปแบบข้อความโดยใช้การควบคุมในหน้าต่างตัวเลือกข้อความ

   รูปภาพพร้อมข้อความที่เลือกด้านใต้ และหน้าต่างตัวเลือกข้อความทางด้านขวา

การเพิ่มข้อความไปยังวันที่

 1. คลิกปฏิทินที่อยู่ใต้โปรเจ็กต์ในแถบข้าง

 2. คลิกสองครั้งที่หน้า จากนั้นคลิกใต้วันที่ที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ

 3. ป้อนข้อความในช่องข้อความ

  วันที่ของปฏิทินพร้อมข้อความที่เพิ่มเข้ามา และหน้าต่างตัวเลือกข้อความทางด้านขวา

  ในการจัดรูปแบบข้อความ คลิกสองครั้งที่ข้อความเพื่อเลือก จากนั้นใช้การควบคุมในหน้าต่างตัวเลือกข้อความ

การเพิ่มคำบรรยายภาพไปยังรูปภาพในวันที่

 1. คลิกปฏิทินที่อยู่ใต้โปรเจ็กต์ในแถบข้าง

 2. คลิกสองครั้งที่หน้า จากนั้นคลิกสองครั้งที่วันที่ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้แถบเลื่อนซูมในแถบเครื่องมือเพื่อเพิ่มขนาดของหน้าปฏิทินเพื่อให้คุณสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพคำบรรยายภาพในหน้าต่างตัวเลือกรูปภาพ แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับคำบรรยายภาพ

 4. ป้อนข้อความคำบรรยายของคุณในช่องข้อความ

หากคุณเห็นการเตือน (สามเหลี่ยมสีแดง) ในหน้าปฏิทิน

หากคุณเห็นสามเหลี่ยมสีแดงที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์ขณะที่ทำงานอยู่กับปฏิทิน แสดงว่ามีข้อความที่มีขนาดไม่พอดีกับพื้นที่ว่าง ทั้งนี้เป็นเพราะแบบอักษรมีขนาดใหญ่เกินไปหรือข้อความใช้อักขระหลายตัวเกินไป

ไอคอนการเตือนรูปสามเหลี่ยม

ในการแก้ไขการเตือน ให้ทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้:

 • ลดขนาดพื้นที่ที่ข้อความใช้โดยเปลี่ยนแบบอักษร แบบอักษรตัวพิมพ์ หรือขนาดของข้อความ

 • แก้ไขข้อความเพื่อให้ใช้คำน้อยลง