macOS High Sierra

จัดรูปแบบข้อความในการ์ด

หลังจากคุณได้เลือกชุดรูปแบบและเค้าโครงของการ์ดแล้ว คุณจะสามารถเปลี่ยนลักษณะของข้อความใดๆ ที่รวมอยู่ในการ์ด

เปิดแอปรูปภาพให้ฉัน

การจัดรูปแบบข้อความบนหน้าการ์ด

 1. คลิกการ์ดที่อยู่ใต้โปรเจ็กต์ในแถบข้าง

 2. คลิก ด้านหน้า ภายในหรือ ด้านหลัง เพื่อเลือกหน้าการ์ด (ตัวเลือกหน้าขึ้นอยู่กับประเภทของการ์ดที่คุณสร้าง)

 3. เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 4. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือก แก้ไข > แบบอักษร > แสดงแบบอักษร จากนั้นเลือกตัวเลือกแบบอักษรที่คุณต้องการ

  • คลิกปุ่มตัวเลือก ในแถบเครื่องมือ จากนั้นจัดรูปแบบข้อความโดยใช้การควบคุมในหน้าต่างตัวเลือกข้อความ

   การ์ดพร้อมบางข้อความที่เลือกและหน้าต่างตัวเลือกข้อความทางด้านขวา

หากคุณเห็นการเตือน (สามเหลี่ยมสีแดง) ในขณะที่ทำการสร้างการ์ด

หากคุณเห็นสามเหลี่ยมสีแดงที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์ขณะที่ทำงานอยู่กับการ์ด แสดงว่ามีข้อความที่มีขนาดไม่พอดีกับพื้นที่ว่าง ทั้งนี้เป็นเพราะแบบอักษรมีขนาดใหญ่เกินไปหรือข้อความใช้อักขระหลายตัวเกินไป

ไอคอนการเตือนรูปสามเหลี่ยม

ในการแก้ไขการเตือน ให้ทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้:

 • ลดขนาดพื้นที่ที่ข้อความใช้โดยเปลี่ยนแบบอักษร แบบอักษรตัวพิมพ์ หรือขนาดของข้อความ

 • แก้ไขข้อความเพื่อให้ใช้คำน้อยลง