ฐานข้อมูลสื่อ Gracenote

เทคโนโลยีการรู้จำเพลงที่มีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่น CD เสียง โดย Apple Music จะใช้ข้อมูล Gracenote เพื่อแสดงชื่อของแผ่น CD, ชื่อเพลง และอื่นๆ