macOS High Sierra

วิธีการดูรายการต่าง ๆ ในหน้าต่าง Finder

การดูรายการในหน้าต่าง Finder มีสี่วิธีคือ: ดูเป็นไอคอน เป็นรายการ ในคอลัมน์ หรือในมุมมอง Cover Flowในการเลือกมุมมอง ให้ใช้ปุ่มมุมมองที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าต่าง Finder

ปุ่มมุมมองในหน้าต่าง Finder

ในมุมมองทั้งสี่ ยังมีวิธีการเพิ่มเติมในการปรับแต่งด้วยตัวเองว่าจะให้รายการของคุณแสดงลักษณะอย่างไร

จัดแบ่งรายการ จัดเรียงไอคอน และปรับขนาดคอลัมน์

การตั้งค่าของคุณสำหรับการเรียงลำดับและการจัดเรียงรายการในโฟลเดอร์จะปรับใช้จนกว่าคุณจะทำการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่น หากคุณจัดเรียงโฟลเดอร์เอกสารของคุณตามวันที่ที่เพิ่ม ในครั้งต่อไปที่คุณดูโฟลเดอร์เอกสารของคุณ จะมีการจัดเรียงตามวันที่เพิ่ม

 • จัดเรียงรายการ: ในมุมมองใดๆ ให้เลือก มุมมอง > แสดงตัวเลือกมุมมอง แล้วคลิกเมนูป๊อปอัพจัดเรียงตาม จากนั้นเลือกลำดับการจัดเรียง เช่น วันที่แก้ไขหรือชื่อ เป็นต้นในมุมมองรายการและ Cover Flow ให้เลื่อนตัวชี้ไปไว้เหนือชื่อคอลัมน์ที่คุณต้องการจัดเรียง แล้วคลิกที่ชื่อคอลัมน์คลิกที่ชื่อคอลัมน์อีกครั้งเพื่อเรียงลำดับในแนวย้อนกลับ

 • จัดเรียงรายการ: ในมุมมองใด ๆ ก็ตาม ให้คลิกที่ปุ่มจัดเรียงรายการ จากนั้นเลือกตัวเลือก เช่น วันที่สร้างหรือขนาด

 • จัดเรียงโฟลเดอร์ไว้ด้านบนสุด: เมื่อจัดเรียงตามชื่อ คุณสามารถจัดเรียงโฟลเดอร์ (ตามลำดับตัวอักษร) ไว้ที่ด้านบนสุดของรายการได้เลือก Finder > การตั้งค่า แล้วคลิก ขั้นสูง จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย “ทำให้โฟลเดอร์อยู่เหนือสุดเสมอเมื่อเรียงลำดับตามชื่อ”

 • จัดเรียงไอคอนให้เป็นระเบียบ: ในมุมมองไอคอน ให้ลือกมุมมอง > จัดให้เป็นระเบียบ

 • ปรับขนาดคอลัมน์: ในมุมมองรายการ มุมมองคอลัมน์ และ Cover Flow ให้ลากเส้นที่อยู่ระหว่างส่วนหัวคอลัมน์เ

  ในการขยายขนาดคอลัมน์เพื่อแสดงชื่อไฟล์ทั้งหมดที่มีอยู่ ให้คลิกสองครั้งที่ตัวแบ่งคอลัมน์

 • แสดงหรือซ่อนคอลัมน์: ในมุมมองรายการและ Cover Flow ให้กด Control ค้างไว้แล้วคลิกที่คอลัมน์ใดๆ เพื่อดูคอลัมน์ทั้งหมดที่มีอยู่เลือกชื่อคอลัมน์เพื่อแสดงหรือซ่อน (คอลัมน์ที่มองเห็นได้จะมีเครื่องหมายถูกถัดจากชื่อของคอลัมน์)

มุมมองไอคอน รายการ คอลัมน์ หรือ Cover Flow ที่ปรับแต่งเองเพิ่มเติม

คุณสามารถปรับแต่งแต่ละมุมมองให้เหมาะสมกับการตั้งค่าของคุณได้ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนขนาดข้อความหรือชื่อไฟล์ และเปลี่ยนขนาดไอคอนในบางมุมมองได้

 1. เปิดหน้าต่าง Finder เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิกปุ่มมุมมอง: ไอคอน รายการ คอลัมน์ และ Cover Flow

 2. เลือกมุมมอง > แสดงตัวเลือกมุมมอง จากนั้นตั้งค่าตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • ให้โฟลเดอร์เปิดในมุมมองนี้เสมอ: เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “เปิดเสมอใน”

  • ให้โฟลเดอร์ย่อยเปิดในมุมมองนี้ด้วย: เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “เลือกดูใน”

   หากโฟลเดอร์ย่อยเปิดในมุมมองต่างๆ ให้เลือกโฟลเดอร์ย่อย แล้วเลือกมุมมอง > แสดงตัวเลือกมุมมอง จากนั้นยกเลิกการเลือกทั้งในกล่องกาเครื่องหมาย “เปิดเสมอใน” และ “เลือกดูใน”กล่องกาเครื่องหมายจะต้องถูกเลือกสำหรับโฟลเดอร์หลัก และยกเลิกการเลือกสำหรับโฟลเดอร์ย่อย

  • เลือกตัวเลือกมุมมองไอคอน: เปลี่ยนขนาดไอคอน ระยะห่างช่องตาราง ขนาดตัวอักษร และอื่นๆ

   หน้าต่างที่แสดงรายการตัวเลือกมุมมองไอคอน
  • เลือกตัวเลือก มุมมองรายการ หรือ มุมมอง Cover Flowเปลี่ยนขนาดไอคอน ขนาดข้อความ คอลัมน์ที่แสดง และอื่นๆ(มุมมองรายการและมุมมอง Cover คือมุมมองเดียวกัน)

   หน้าต่างที่แสดงรายการตัวเลือกมุมมองรายการและ Cover Flow
  • เลือกตัวเลือกมุมมองคอลัมน์: เปลี่ยนขนาดข้อความและเลือกว่าจะแสดงไอคอนและคอลัมน์การแสดงตัวอย่างหรือไม่คอลัมน์ทั้งหมดแสดงตัวเลือกที่คุณเลือก

   หน้าต่างที่แสดงรายการตัวเลือกมุมมองคอลัมน์
 3. ในการใช้การตั้งค่าเหล่านี้สำหรับโฟลเดอร์ Finder ทั้งหมดที่ใช้มุมมองนี้ ให้คลิกใช้เป็นค่าเริ่มต้นปุ่มใช้เป็นค่าเริ่มต้นไม่ปรากฏเมื่อใช้มุมมองคอลัมน์

  ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่าตัวเลือกสำหรับมุมมองไอคอนแล้ว ให้คลิกใช้เป็นค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์ทั้งหมดที่ใช้มุมมองไอคอนจะปรากฏขึ้นโดยมีตัวเลือกเหมือนกัน

หากต้องการแสดงโฟลเดอร์คลัง ให้เลือก ไป > เริ่มต้น เพื่อเปิดโฟลเดอร์เริ่มต้น แล้วเลือก มุมมอง > แสดงตัวเลือกมุมมอง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงโฟลเดอร์คลัง