macOS High Sierra

การสร้างขนาดกระดาษแบบกำหนดเอง

หากคุณต้องการสร้างเอกสารที่มีขนาดเฉพาะ เช่น ซองจดหมายหรือบัตร ให้คุณดูว่ามีขนาดกระดาษนั้นในเมนูป๊อปอัพขนาดกระดาษหรือไม่ก่อนหากไม่มี คุณสามารถสร้างขนาดกระดาษกำหนดเองได้ขนาดกระดาษแบบกำหนดเองไม่สามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์บางเครื่อง หรือสำหรับแอพทุกแอพ

หมายเหตุ: ตัวเลือกต่อไปนี้อาจะไม่มีให้ใช้งานได้ในเครื่องพิมพ์หรือแอพของคุณหากคำแนะนำเหล่านี้ต่างจากสิ่งที่คุณเห็นในหน้าจอ ให้อ้างอิงเอกสารประกอบที่มาพร้อมแอพที่คุณกำลังใช้งาน

  1. เลือก ไฟล์ > พิมพ์ถ้าคุณเห็นปุ่ม แสดงรายละเอียด ให้คลิกที่ปุ่มนั้นเพื่อแสดงตัวเลือกที่ใช้งานได้ทั้งหมด

  2. คลิกเมนูป๊อปอัพขนาดกระดาษ จากนั้นเลือก จัดการขนาดกำหนดเอง

  3. คลิกปุ่มเพิ่ม เพื่อเพิ่มขนาดกระดาษขนาดใหม่ แล้วระบุขนาดกระดาษที่คุณต้องการ

    คลิกปุ่มเพิ่ม เพื่อเพิ่มกระดาษใหม่ในการเปลี่ยนชื่อของขนาดกระดาษกำหนดเอง ให้คลิกสองครั้งที่ชื่อ แล้วป้อนชื่อใหม่เลือกเครื่องพิมพ์จากเมนูป๊อปอัพเพื่อใช้ระยะขอบมาตรฐาน หรือป้อนค่าแบบกำหนดเองในช่องด้านล่าง

ในการสร้างกระดาษขนาดใหม่โดยอิงจากขนาดที่มีอยู่แล้ว ให้เลือกขนาดกระดาษในรายการ แล้วคลิกทำสำเนา

ในการพิมพ์บนขนาดกระดาษกำหนดเอง ให้เลือกจากเมนูป๊อปอัพ ขนาดกระดาษ ในกล่องโต้ตอบการพิมพ์ (เลือก ไฟล์ > พิมพ์)ในการตั้งขนาดเอกสารตามขนาดกระดาษกำหนดเอง ให้เลือกจากเมนูป๊อปอัพขนาดกระดาษ ในกล่องโต้ตอบการพิมพ์ (เลือก ไฟล์ > ตั้งค่าหน้ากระดาษ)

เคล็ดลับ: หากพิมพ์เอกสารแล้วพบว่ามีระยะขอบกระดาษไม่ถูกต้องหรือมีข้อความถูกตัด ให้ลอง: คลิกเมนูป๊อปอัพส่วนที่พิมพ์ไม่ได้ เลือกกำหนดโดยผู้ใช้ แล้วป้อนศูนย์ในส่วนขอบกระดาษที่พิมพ์ไม่ได้ในบางกรณี สิ่งนี้จะช่วยให้พิมพ์เอกสารแบบขอบกระดาษตามที่คาดไว้