Live Photo

คุณสามารถถ่ายรูป Live Photo ได้ด้วย iPhone บางรุ่น ซึ่งมีทั้งภาพนิ่งและช่วงเวลาก่อนและหลังถ่ายรูป แอพบางแอพไม่สามารถเล่น Live Photo ได้ ซึ่งในบางกรณีคุณจะเห็นเพียงภาพนิ่ง