Touch ID

คุณสมบัติรู้จำลายนิ้วมือจะมีให้ใช้งานได้ในคอมพิวเตอร์ Mac บางเครื่อง เมื่อใช้ Touch ID คุณสามารถปลดล็อค Mac ของคุณและรายการที่ปกป้องด้วยรหัสผ่านบางรายการ รวมทั้งใช้ Apple Pay เพื่อซื้อสินค้าและบริการจากเว็บ และซื้อรายการจาก iTunes Store, App Store และ Apple Books ได้

Touch ID อยู่ที่มุมขวาบนสุดของแป้นพิมพ์ ถัดจาก Touch Bar หรือแถวของปุ่มฟังก์ชั่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Mac ของคุณ

Touch ID อยู่ที่มุมขวาบนสุดของแป้นพิมพ์

ในการใช้ Touch ID ให้วางนิ้วของคุณลงบน Touch ID ในการตั้งค่า Touch ID ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก Touch ID

โปรดดู บทความบริการช่วยเหลือของ Apple บทความนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Touch ID