Touch ID

คุณสมบัติรู้จำลายนิ้วมือจะมีให้ใช้งานได้ในคอมพิวเตอร์ Mac บางเครื่อง เมื่อใช้ Touch ID คุณจะสามารถปลดล็อค Mac ของคุณและรายการบางรายการที่มีรหัสผ่านปกป้อง รวมทั้งใช้ Apple Pay เพื่อซื้อสินค้าหรือบริการบนเว็บ และซื้อสินค้าหรือบริการจาก iTunes Store, App Store และ iBooks Store ได้

แป้นพิมพ์ที่มี Touch Bar อยู่ที่ด้านบนสุดจะมี Touch ID อยู่ที่ด้านขวาสุดของ Touch Bar

หากต้องการใช้ Touch ID ให้นิ้วมือของคุณบน Touch ID ที่ปลายด้านขวาของ Touch Bar

หากต้องการตั้งค่า Touch ID ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก Touch ID

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Touch ID โปรดดูบทความบริการช่วยเหลือของ Apple เรื่องใช้ Touch ID บน MacBook Pro