เลือกวัตถุหลายชิ้น

วัตถุคือรายการใดๆ ที่คุณวางไว้ในสไลด์ ซึ่งได้แก่ ภาพ (รูปภาพ) กล่องข้อความ รูปร่าง ตาราง และแผนภูมิ ในการเลือกวัตถุหลายชิ้น ให้ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • แตะค้างไว้ที่วัตถุหนึ่งชิ้นบนหน้าจอ จากนั้นแตะวัตถุชิ้นอื่นๆ ด้วยนิ้วอื่น ใช้ทั้งสองมือเพื่อความสะดวก

  • แตะค้างไว้ที่พื้นที่ว่างของหน้าจอ จากนั้นลากกล่องที่แสดงขึ้นมาไปรอบๆ วัตถุที่คุณต้องการเลือก

  • แตะวัตถุที่คุณต้องการเลือก แตะ เลือกวัตถุ จากนั้นแตะวัตถุอื่น หรือแตะหน้าจอค้างไว้แล้วลากกล่องที่แสดงขึ้นไปรอบๆ วัตุที่คุณต้องการเลือก ในการเลือกวัตถุทั้งหมดบนสไลด์ ให้แตะ เลือกทั้งหมด เมื่อคุณเลือกเสร็จแล้ว ให้แตะ เสร็จสิ้น

  • ถ้า iPad ของคุณติดตั้ง iPadOS ไว้แล้ว และคุณกำลังใช้แป้นพิมพ์บลูทูธ ให้กดปุ่ม Shift หรือ Command ค้างไว้แล้วเลือกวัตถุหลายชิ้น

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้งานวัตถุฝังในอยู่ คุณจะสามารถเลือกและแก้ไขวัตถุได้ครั้งละหนึ่งชิ้นเท่านั้น