เลือกข้อความ

ถ้าข้อความอยู่ในเซลล์ตาราง คุณจะต้องแตะที่เซลล์ก่อนที่คุณจะสามารถเลือกข้อความได้

  • เลือกคำ: แตะสองครั้งที่วัตถุ

  • เลือกย่อหน้า: แตะสามครั้งที่ย่อหน้า

  • เลือกช่วงของข้อความ: แตะสองครั้งที่คำ จากนั้นเลื่อนจุดจับให้รวมข้อความมากขึ้นหรือน้อยลง

    จุดจับจะอยู่ที่ปลายทั้งสองด้านของคำที่เลือก

บน iPad คุณยังสามารถลากด้วยสองนิ้วไปบนแป้นพิมพ์เพื่อเลื่อนจุดแทรก จากนั้นแตะหนึ่งครั้งบนแป้นพิมพ์เพื่อเลือกคำ และแตะสองครั้งเพื่อเลือกย่อหน้าได้อีกด้วย