macOS High Sierra

ถ้าคุณถูกขอให้ปลดล็อคพวงกุญแจของคุณเป็นประจำ

พวงกุญแจของคุณอาจล็อคโดยอัตโนมัติถ้าไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณช่วงเวลาหนึ่งหรือรหัสผ่านผู้ใช้และรหัสผ่านพวงกุญแจไม่ได้เชื่อมข้อมูลกัน

เปิดการเข้าถึงพวงกุญแจให้ฉัน

เชื่อมข้อมูลรหัสผ่านพวงกุญแจและรหัสผ่านผู้ใช้ของคุณ

ถ้าระบบขอให้คุณปลดล็อคพวงกุญแจของคุณบ่อยๆ นั่นหมายความว่ารหัสผ่านผู้ใช้ของคุณ (รหัสที่คุณใช้เข้าสู่ระบบ Mac ของคุณ) อาจไม่ตรงกันกับรหัสผ่านพวงกุญแจเมื่อคุณตั้งค่าบัญชีของคุณใน Mac เป็นครั้งแรก รหัสผ่านผู้ใช้และรหัสผ่านพวงกุญแจของคุณจะเป็นรหัสเดียวกันเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ การเข้าถึงพวงกุญแจจะปลดล็อคพวงกุญแจการเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ

ในบางกรณี ตัวอย่างเช่น ถ้าเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้ สิ่งนี้ก็อาจทำให้ไม่ตรงกันกับรหัสผ่านพวงกุญแจ

  1. เลือก แก้ไข > เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับพวงกุญแจ “เข้าสู่ระบบ”

  2. ถ้าพวงกุญแจล็อคอยู่ ให้ป้อนรหัสผ่านผู้ใช้ก่อนหน้า แล้วคลิก ตกลง

  3. ถ้าคุณได้ป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้อง หน้าต่างใหม่จะปรากฏป้อนรหัสผ่านผู้ใช้ก่อนหน้าอีกครั้งในช่องรหัสผ่านปัจจุบัน

  4. ป้อนรหัสผ่านผู้ใช้ปัจจุบันในช่องรหัสผ่านใหม่

  5. ป้อนรหัสผ่านผู้ใช้ปัจจุบันใหม่อีกครั้งในช่องตรวจสอบ จากนั้นคลิก ตกลง

ตั้งค่าความถี่ที่พวงกุญแจจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน

คุณสามารถตั้งค่าระยะเวลาที่จะให้การเข้าถึงพวงกุญแจรอก่อนจะร้องขอโดยอัตโนมัติให้คุณป้อนรหัสผ่านของคุณอีกครั้งได้

  1. เลือก แก้ไข > เปลี่ยนการตั้งค่าของพวงกุญแจ “เข้าสู่ระบบ”

  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อคหลังจาก แล้วป้อนจำนวนนาทีที่ไม่ใช้งาน

  3. ถ้าคุณต้องการให้ระบบเรียกขอรหัสผ่านทุกครั้งที่คอมพิวเตอร์ตื่นขึ้นจากโหมดพัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อคเมื่อเข้าสู่โหมดพัก

  4. คลิก บันทึก