macOS High Sierra

การดูข้อมูลที่เก็บไว้ในพวงกุญแจ

การเข้าถึงพวงกุญแจจะช่วยให้คุณดูกุญแจ ใบรับรอง รหัสผ่าน ข้อมูลบัญชี โน้ต หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เก็บไว้ใน พวงกุญแจได้

เปิดการเข้าถึงพวงกุญแจให้ฉัน

 1. ถ้าคุณไม่เห็นรายการพวงกุญแจ ให้เลือก มุมมอง > แสดงพวงกุญแจ

 2. เลือกพวงกุญแจที่คุณต้องการดู

 3. ถ้าต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ ให้คลิกสองครั้งที่รายการ

  ถ้ารายการนี้เป็นกุญแจ:

  • บานหน้าต่างคุณลักษณะ ซึ่งอยู่ในหน้าต่างขอรายละเอียด จะแสดงข้อมูลพื้นฐานที่ระบุไว้สำหรับรายการนั้นให้เห็น เช่น ชื่อและประเภท

   ถ้าคุณต้องการดูรหัสผ่านสำหรับรายการ ให้คลิก “แสดงรหัสผ่าน” จากนั้นป้อนรหัสผ่านสำหรับพวงกุญแจที่มีรายการนั้น

  • บานหน้าต่างตัวควบคุมการเข้าถึงในหน้าต่างขอรายละเอียด จะให้คุณกำหนดว่าคุณต้องการรหัสผ่านเพื่อใช้รายการหรือไม่ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือก “ขอรหัสผ่านพวงกุญแจ” สำหรับรายการ คุณต้องป้อนรหัสผ่านพวงกุญแจเช่นเดียวกับรหัสผ่านของรายการเพื่อรับการเข้าถึงรายการนั้น

  ถ้ารายการนี้เป็นใบรับรอง:

  • ส่วนความน่าเชื่อถือจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความน่าเชื่อถือของใบรับรอง

  • ส่วน รายละเอียด จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาและพารามิเตอร์ของใบรับรอง