หนังสือเสียง

รายการอ่านออกเสียงที่อัดไว้ เช่น หนังสือที่อ่านออกเสียงดัง คุณสามารถซื้อและดาวน์โหลดหนังสือเสียงจาก iTunes Store และเว็บไซต์ Audible