macOS High Sierra

การแชร์ข้อความ โน้ต และความคิด

แชร์ข้อความโปรดที่ยกมาจากหนังสือกับเพื่อน แชร์โน้ตของคุณกับเพื่อนร่วมชั้น หรือแชร์ความคิดและข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือกับผู้อื่น

เปิด iBooks ให้ฉัน

  • การแบ่งปันข้อความที่ยกมา:เลือกข้อความหรือคลิกข้อความที่ไฮไลท์ เลือก อื่นๆ จากนั้นเลือก เมล ข้อความ โน้ต ทวิตเตอร์ หรือ Facebook

    ข้อความที่คุณยกมายาวได้ไม่เกิน 200 คำ การแบ่งปันมีให้ใช้เฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

  • แชร์โน้ต:ในบานหน้าต่างโน้ต ให้กดปุ่ม Control แล้วคลิกโน้ต (หรือเลือกข้อความบางส่วนในโน้ต) จากนั้นเลือก เมล ข้อความ โน้ต ทวิตเตอร์ หรือ Facebook

  • แชร์ความคิดและข้อมูลของหนังสือ:เลือก ไฟล์ > แชร์ แล้วเลือก เมล ข้อความ ทวิตเตอร์ หรือ Facebook

    หมายเหตุ: ด้วยข้อความจาก PDF คุณสามารถแชร์ผ่านได้โดยใช้เมล