วิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับเมาส์และแป้นพิมพ์ไร้สาย

ปัญหาการเชื่อมต่อไร้สาย

ตรวจสอบว่าได้เปิด Bluetooth แล้ว

อันดับแรก เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ > Bluetooth และยืนยันว่าBluetooth เปิด อยู่

ไอคอนแถบเมนู Bluetooth ควรเปลี่ยนเป็น:

 • สีดำ หาก Bluetooth เปิด และไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ
 • สีเทาอ่อนพร้อมกับจุดสามจุด หาก Bluetooth เปิด และมีอุปกรณ์ไร้สายเชื่อมต่ออย่างน้อยหนึ่งเครื่อง
 • สีเทาอ่อน (หรือหายไปทั้งหมด) สีดำ หาก Bluetooth ปิด หรือหาก iMac ไม่สามารถสื่อสารกับโมดูล Bluetooth ได้

โปรดดูตาราง ไอคอนเมนู Bluetooth ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการพิจารณาสถานะของ Bluetooth หากไอคอน Bluetooth ไม่ปรากฏขึ้น หรือหากสถานะของแถบเมนูยังแสดงว่า Bluetooth ปิดอยู่ โปรดรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณและพยายามเปิด Bluetooth อีกครั้ง

Bluetooth ปิด

Bluetooth เปิด และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สาย

เปิด Bluetooth Bluetooth เปิดอยู่ แต่ไม่มีอุปกรณ์ ที่เชื่อมต่อกับ Mac ดูในส่วน "ตรวจสอบว่าเมาส์ไร้สายหรือแป้นพิมพ์เปิดอยู่" ของบทความนี้
เปิด Bluetooth โดยมีอุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่ Bluetooth เปิดโดยมีอุปกรณ์ไร้สายอย่างน้อยหนึ่งอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่  ดูในส่วน "ตรวจสอบว่าเมาส์ไร้สายหรือแป้นพิมพ์เปิดอยู่" ของบทความนี้
แบตเตอรี่ในอุปกรณ์หนึ่งต่ำ เมื่อไอคอนนี้กะพริบ แสดงว่าแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ไร้สายอย่างน้อยหนึ่งอุปกรณ์ต่ำ คลิกที่ไอคอน Bluetooth เพื่อระบุอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ จากนั้น เปลี่ยนแบตเตอรี่
ปิด Bluetooth Bluetooth ปิดอยู่ คลิกที่ไอคอน Bluetooth โดยใช้เมาส์ USB แล้วเลือก "เปิด Bluetooth" หมายเหตุ: Mac OS X จะไม่อนุญาตให้ปิด Bluetooth จนกว่าเมาส์ USB จะเชื่อมต่อแล้ว
Bluetooth ไม่ออนไลน์ Bluetooth ออฟไลน์ รีสตาร์ท Mac ของคุณ หากสถานะ Bluetooth ไม่เปลี่ยนแปลง ให้ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ทั้งหมดแล้วรีสตาร์ท Mac ของคุณอีกครั้ง

 

ตรวจสอบว่าเมาส์ไร้สายและแป้นพิมพ์เปิดอยู่

เมาส์

 • เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิดที่ด้านล่างของเมาส์ของคุณเพื่อเปิด หมายเหตุ: หากฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่ไม่ได้ถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง สวิตช์เปิด/ปิดอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องหรืออาจใช้งานได้ยาก ถอดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่ออกแล้วติดตั้งใหม่
 • เมื่อเมาส์ของคุณเปิดอยู่และ ถูกจับคู่ และแบตเตอรี่ชาร์จอยู่ ไฟแสดงจะติดค้างอยู่
 • หากเมาส์ของคุณไม่ได้ถูกจับคู่กับ Mac ไฟแสดงจะกะพริบซึ่งเป็นการแสดงว่าเมาส์ของคุณอยู่ใน โหมดค้นหา และพร้อมที่จะได้รับการจับคู่แล้ว
 • หากไฟแสดงไม่ติด ให้ตรวจสอบว่าคุณมีแบตเตอรี่สองก้อนที่เต็มอยู่และ ได้ติดตั้งอย่างถูกต้อง 
 • ไฟแสดงและสวิตช์ของเมาส์

แป้นพิมพ์

 • กดแล้วปล่อยสวิตช์เปิด/ปิดเพื่อเปิดแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple
 • เมื่อแป้นพิมพ์เปิดอยู่และ ถูกจับคู่ และมีแบตเตอรี่ชาร์จอยู่ ไฟจะติดค้างสองสามวินาทีจากนั้นจะดับไป
 • หากแป้นพิมพ์ไร้สายของคุณไม่ถูกจับคู่กับ Mac ของคุณ ไฟแสดงจะเริ่มกะพริบ ซึ่งเป็นการระบุว่าแป้นพิมพ์ของคุณอยู่ใน โหมดค้นหา และพร้อมที่จะได้รับการจับคู่กับ Mac ของคุณแล้ว
 • หากไฟ LED ไม่ติด ให้ถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อตรวจสอบว่าแบตเตอรี่เต็มและ ถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง 

ไฟแสดงและปุ่มของแป้นพิมพ์

ตรวจสอบการตั้งค่า

จากเมนู Apple () ให้เลือก การตั้งค่าระบบ จากนั้นเลือก Bluetooth จากเมนู มุมมอง บานหน้าต่างการตั้งค่า Bluetooth จะแสดงอุปกรณ์ Bluetooth ที่ถูกจับคู่กับคอมพิวเตอร์ สถานะของอุปกรณ์ (ที่จับคู่หรือที่เชื่อมต่อ) และแสดงว่าสวิตช์ Bluetooth เปิดหรือปิดอยู่

 • คลิกที่ไอคอนเฟืองแล้วเลือก "เชื่อมต่อ" เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เมื่อสวิตช์เปิดอยู่
 • เมื่อต้องการตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่ ให้คลิกไอคอน + แล้วทำตามผู้ช่วยการตั้งค่า Bluetooth

ผู้ช่วยการตั้งค่า Bluetooth

 • หากบานหน้าต่างการตั้งค่าระบบเมาส์เปิดอยู่และไม่มีเมาส์ที่ใช้สายหรือไร้สายเชื่อมต่ออยู่ Mac ของคุณจะเริ่มค้นหาเมาส์ไร้สายทันที (ด้วย Mac OS X v10.6  สำหรับ Mac OS X v10.5 ผู้ช่วยการตั้งค่าควรเปิดขึ้น)

การตั้งค่าระบบเมาส์

แป้นพิมพ์หรือเมาส์หยุดตอบสนองเป็นช่วงๆ

คลิกที่เมาส์

 • คลิกที่เมาส์หนึ่งครั้งเพื่อเชื่อมต่อกับ Mac ของคุณใหม่ เมาส์อาจใช้เวลาสักครู่ในการตอบสนอง
 • ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ของเมาส์ เลือก การตั้งค่าระบบ จาก Apple () จากนั้นเลือก เมาส์ จากเมนู มุมมอง ตัวแสดงระดับแบตเตอรี่จะอยู่ที่มุมซ้ายล่าง เปลี่ยนแบตเตอรี่หากแบตเตอรี่ต่ำ  หมายเหตุ: เลือกแป้นพิมพ์และเมาส์ จากเมนู มุมมอง ใน Mac OS X v10.5  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับแบตเตอรี่ของแป้นพิมพ์และเมาส์ใน Mac OS X v10.5 ดูที่ คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป: วิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับแป้นพิมพ์และเมาส์ไร้สาย
 • ไฟแสดงแบตเตอรี่ของเมาส์

กดปุ่มบนแป้นพิมพ์

 • กดปุ่มบนแป้นพิมพ์เพื่อเชื่อมต่อกับ Mac ของคุณใหม่ แป้นพิมพ์อาจใช้เวลาสักครู่ในการตอบสนอง
 • ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ของแป้นพิมพ์ เลือก การตั้งค่าระบบ จาก Apple ()  จากนั้นเลือก แป้นพิมพ์ จากเมนู มุมมอง แล้วเลือกแท็บ แป้นพิมพ์ ตัวแสดงระดับแบตเตอรี่จะอยู่ที่มุมซ้ายล่าง เปลี่ยนแบตเตอรี่หากแบตเตอรี่ต่ำ
  ตัวแสดงแบตเตอรี่ของแป้นพิมพ์

ตรวจสอบการรบกวนสัญญาณ

 • เครือข่ายไร้สายที่ใช้งานในความถี่ 2.4GHz อาจสร้างการรบกวนได้
 • ย้ายฐานโทรศัพท์ไร้สาย ตู้อบไมโครเวฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าความถี่ 2.4GHz อื่นๆ ให้ห่างจาก Mac หากคุณสงสัยว่ามีการรบกวน
 • วางอุปกรณ์ไร้สายให้อยู่ภายใน 10 เมตร (33 ฟุต) จาก Mac
 • หลีกเลี่ยงการวางวัตถุโลหะระหว่างอุปกรณ์และ Mac

เมาส์ไม่เลื่อนขึ้นหรือลงหรือจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง

 • สำหรับเมาส์ที่มีลูกบอลเลื่อน ให้ดูที่ วิธีทำความสะอาด Mighty Mouse ของคุณ
 • ตรวจสอบการควบคุมความเร็วของการเลื่อนที่ด้านบนแล้วตรวจสอบว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย "เลื่อน"
 • สำหรับการเลื่อนจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง ตรวจสอบว่าแอปพลิเคชั่นที่คุณกำลังใช้สนับสนุนการเลื่อนจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งหรือไม่
 • จำไว้ว่า คุณสามารถเลื่อนได้โดยใช้นิ้วหนึ่งนิ้ว และการนำทางสามารถทำได้โดยการปัดจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งด้วยสองนิ้ว
 • การนำทางจะเป็นการย้ายจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งในเอกสารหรืออินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ซึ่งต่างจากการเลื่อน

เมาส์ไม่ติดตามตามที่คาดไว้ (กระตุก กระโดด ช้า เร็ว)

เมาส์ไร้สายของ Apple สามารถใช้บนพื้นผิวที่เรียบ อย่างไรก็ตาม หากมีปัญหาการติดตามเกิดขึ้น ให้ลองตัวเลือกเหล่านี้:

 • เลือก การตั้งค่าระบบ จากเมนู Apple () จากนั้นเลือก เมาส์ จากเมนู มุมมอง ตั้งค่าแถบเลื่อนการติดตามเพื่อปรับความเร็วของการเคลื่อนไหวของตัวชี้ขณะที่คุณย้ายเมาส์
 • ลองใช้พื้นผิวต่างๆ เพื่อดูว่าการติดตามปรับปรุงขึ้นหรือไม่
 • หงายเมาส์แล้วตรวจสอบหน้าต่างเซ็นเซอร์ ใช้แรงดันอากาศเพื่อค่อยๆ ทำความสะอาดหน้าต่างเซ็นเซอร์หากมีฝุ่นหรือเศษต่างๆ
 • หากอุปกรณ์ไร้สาย Bluetooth ต่างๆ อยู่ใกล้เคียง ลองปิดทีละอุปกรณ์เพื่อดูว่าปัญหาได้รับการปรับปรุงหรือไม่ อุปกรณ์ที่ใช้แบนด์วิธจำนวนมากอาจส่งผลต่อการติดตาม

ปุ่มเมาส์ไม่ทำงานตามที่คาดไว้

บานหน้าต่างการตั้งค่าเมาส์ให้ผู้ใช้สามารถกำหนดคุณสมบัติเมาส์เองตามความต้องการได้

 • เลือก การตั้งค่าระบบ จากเมนู Apple () จากนั้นเลือก เมาส์ จากเมนู มุมมอง ตั้งค่าแถบเลื่อนการติดตามเพื่อปรับความเร็วของการเคลื่อนไหวของตัวชี้ขณะที่คุณย้ายเมาส์
 • ลองใช้พื้นผิวต่างๆ เพื่อดูว่าการติดตามปรับปรุงขึ้นหรือไม่
 • หงายเมาส์แล้วตรวจสอบหน้าต่างเซ็นเซอร์ ใช้แรงดันอากาศเพื่อค่อยๆ ทำความสะอาดหน้าต่างเซ็นเซอร์หากมีฝุ่นหรือเศษต่างๆ
 • หากอุปกรณ์ไร้สาย Bluetooth ต่างๆ อยู่ใกล้เคียง ลองปิดทีละอุปกรณ์เพื่อดูว่าปัญหาได้รับการปรับปรุงหรือไม่ อุปกรณ์ที่ใช้แบนด์วิธจำนวนมากอาจส่งผลต่อการติดตาม

แป้นพิมพ์มีปุ่มอย่างน้อยหนึ่งปุ่มที่ไม่ตอบสนอง

ใช้ตัวดูแป้นพิมพ์เพื่อทดสอบว่าปุ่มของแป้นพิมพ์ตอบสนองอย่างถูกต้องเมื่อกดหรือไม่

 1. เลือก การตั้งค่าระบบ จากเมนู Apple () จากนั้นเลือก ภาษาและข้อความ จากเมนู มุมมอง (หรือ นานาชาติ จากเมนู มุมมอง ใน Mac OS X v10.5 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า)
 2. เลือกแหล่งข้อมูลป้อนเข้า
 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแป้นพิมพ์และอักขระ
 4. เปิดใช้งานแหล่งข้อมูลป้อนเข้าสำหรับเค้าโครงแป้นพิมพ์ที่คุณกำลังทดสอบโดยเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกัน
 5. ตรวจสอบว่า "แสดงเมนูป้อนเข้าในแถบเมนู" เปิดใช้งานอยู่
  การตั้งค่าระบบภาษาและข้อความ
 6. เลือก แสดงตัวแสดงแป้นพิมพ์ จากเมนูป้อนเข้าในแถบเมนู ดังแสดง
  เมนูป้อนเข้า
 7. ตัวแสดงแป้นพิมพ์จะแสดงเค้าโครงของแป้นพิมพ์
  ตัวแสดงแป้นพิมพ์
 8. พิมพ์ปุ่มบนแป้นพิมพ์ที่ไม่ตอบสนองแล้วสังเกตว่าปุ่มนั้นไฮไลต์ในตัวแสดงแป้นพิมพ์หรือไม่ หากไฮไลต์ แสดงว่าปุ่มนั้นทำงานอย่างถูกต้อง ในตัวอย่างที่แสดงด้านบน ปุ่ม Shift และ Command ถูกกดอยู่
 9. หากคุณสมบัติ ปุ่มเมาส์ ในบานหน้าต่างการตั้งค่าระบบการเข้าถึงทั่วไปเปิดใช้งานอยู่ ปุ่มแป้นพิมพ์จำนวนมากอาจไม่ตอบสนองตามที่คาดไว้
 10. ลองเริ่มระบบใน โหมดผู้ใช้หนึ่งเดียว เพื่อระบุว่าปัญหาซอฟต์แวร์เป็นสาเหตุของปัญหาหรือไม่

 

แก้ไขล่าสุด:
เป็นประโยชน์ไหม
มี 78% คนเห็นว่าเป็นประโยชน์

ข้อมูลการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ไทย