Mac OS X: การแก้ไขปัญหาเคเบิลโมเด็ม, DSL หรือการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน LAN

Mac OS X มีแอปพลิเคชันทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องเข้าใช้งานและใช้อินเตอร์เน็ตได้ทันที แต่ถ้าการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ทำงาน คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อออนไลน์ได้อีกครั้ง เคล็ดลับ: ถ้าคุณเชื่อมต่อผ่าน PPPoE โปรดทำตาม ขั้นตอนสำหรับการเชื่อมต่อ PPPoE แทน

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

ถ้าคุณใช้เครือข่ายเฉพาะพื้นที่

โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ แทนที่จะเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ข้อมูลเฉพาะสำหรับโมเด็มอาจใช้กับผู้ใช้ LAN ไม่ได้ เพราะผู้ใช้ LAN อาจมีฮับ สวิตช์ เราเตอร์ หรือพอดการเชื่อมต่อที่ผู้ใช้เคเบิล และ DSL อาจไม่มี 

ถ้าคุณใช้ AirPort

สามารถทำขั้นตอนการแก้ไขปัญหาให้ง่ายขึ้นด้วยการถอดเครื่องสถานีฐานออกจากเครือข่ายของคุณ ตั้งค่าคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งให้เชื่อมต่อกับ DSL หรือเคเบิลโมเด็มโดยตรงโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ หลังจากเริ่มต้นการใช้บริการในคอมพิวเตอร์แล้ว โปรดดู ส่วน AirPort ด้านล่าง มิฉะนั้นให้แก้ไขปัญหาจากมุมมองเฉพาะสำหรับ AirPort มากยิ่งขึ้นด้วย คู่มือการแก้ไขปัญหา AirPort

ตรวจสอบสายเคเบิลและแหล่งจ่ายไฟทั้งหมด

ตรวจสอบว่าเสียบสายเคเบิลทั้งหมดที่เกี่ยวกับโมเด็มแน่นดีแล้ว ทั้งหมดนี้รวมถึงสายไฟของโมเด็ม สายเคเบิลจากโมเด็มไปยังคอมพิวเตอร์ และสายเคเบิลจากโมเด็มไปยังเต้ารับ เพื่อให้แน่ใจว่าต่อขั้วต่างๆ ไว้ถูกต้องแล้ว ลองถอดและใส่กลับเข้าที่ใหม่ ตรวจสอบว่าสายเคเบิลถูกตัด กัดแทะ หรือเสียหายในลักษณะอื่นๆ หรือไม่ 

ถ้ามีฮับหรือเราเตอร์ ให้ตรวจสอบสายเคเบิลและแหล่งจ่ายไฟ ถ้ามีอุปกรณ์จ่ายไฟสำหรับฮับหรือเราเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง ลองสลับแหล่งจ่ายไฟดู แหล่งจ่ายไฟที่บกพร่องอาจมีผลกับการรับส่งข้อมูลของเครือข่าย 

รีเซ็ต/สับเปลี่ยนรอบกำลังไฟของฮาร์ดแวร์โมเด็ม

สับเปลี่ยนรอบกำลังไฟบน DSL หรือเคเบิลโมเด็มของคุณด้วยการปิดเครื่องประมาณสองหรือสามนาที จากนั้นจึงเปิดเครื่องอีกครั้ง ถ้าอุปกรณ์มีแบตเตอรี่ คุณอาจต้องถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อรีเซ็ตอุปกรณ์อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเรื่องปกติในโมเด็ม/เราเตอร์ที่ให้บริการ VoIP  ISP บางรายแนะนำให้คุณถอดปลั๊กไฟของโมเด็ม ซึ่งจำเป็นถ้าโมเด็มไม่มีปุ่มเปิดปิด

ถ้าโมเด็มมีปุ่มรีเซ็ต คุณสามารถลองใช้ปุ่มนั้นก่อนหรือหลังจากการหมุนเวียนพลังงาน แต่ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการรีเซ็ตอย่างสมบูรณ์ได้อย่างไร โปรดสอบถาม ISP ก่อนที่จะดำเนินการ

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้บริการโทรศัพท์ผ่าน ISP (เช่น บริการ Voice over IP หรือ VoIP) การสับเปลี่ยนรอบกำลังไฟโมเด็มของคุณอาจทำให้บริการหยุดชะงักชั่วคราว คุณอาจต้องติดต่อ ISP ของคุณเพื่อให้กู้คืนบริการโทรศัพท์ของคุณ ถ้ามีการรีเซ็ตหรือปิดโมเด็มของคุณ คุณควรตรวจสอบว่ามีวิธีการอื่นในการติดต่อ ISP ของคุณ (เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่) เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการกู้คืนบริการอินเตอร์เน็ตหรือบริการโทรศัพท์ของคุณโดยไม่จำเป็น อุปกรณ์บรอดแบนด์บางอย่าง เช่น เคเบิลโมเด็มที่มีคุณสมบัติ VoIP อาจมีแบตเตอรี่ที่ให้พลังงานแก่อุปกรณ์ในกรณีที่ไฟดับ ถ้าคุณมีอุปกรณ์เช่นนี้ ต้องถอดแบตเตอรี่ของอุปกรณ์อย่างน้อย 30 วินาที หลังจากถอดสายไฟ


ตรวจสอบไฟสัญญาณบนโมเด็ม

ขั้นแรก ตรวจสอบว่า DSL หรือเคเบิลโมเด็มมีไฟหรือปุ่ม "พร้อมรอใช้งาน" หรือไม่ โมเด็มที่ได้รับความนิยมบางชนิดอาจไม่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตในโหมดพร้อมรอใช้งาน ถ้ามี โปรดตรวจสอบว่าโมเด็มไม่ได้อยู่ในโหมดพร้อมรอใช้งาน 

ไฟสัญญาณอื่นๆ อาจให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเชื่อมต่อสายเคเบิล ตัวอย่างเช่น ไฟที่มีข้อความกำกับว่า "ใช้สาย" หรือ "ออนไลน์" แสดงว่าสามารถใช้เครือข่ายของ ISP ได้หรือไม่ ไฟ "PC" หรือไฟ "เชื่อมต่อ" แสดงว่าการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับโมเด็มดีหรือไม่ ไฟการเชื่อมต่อสว่างมักจะหมายถึงพอร์ต Ethernet ของอุปกรณ์แต่ละชนิดทำงานอย่างถูกต้อง ดังนั้นไฟการเชื่อมต่อสว่างจึงแสดงว่าปัญหาไม่น่าจะมาจากการทำงานที่ผิดปกติของพอร์ต Ethernet  

เคล็ดลับ: ถ้าไฟในโมเด็มของคุณเปลี่ยนไปมาระหว่าง เปิดและปิด เท่านั้น โดยไม่มีการเปลี่ยนสี ดังนั้นไฟที่ควรจะ "สว่าง" คือไฟ เปิด ถ้าไฟของโมเด็มเปลี่ยนสีได้ ไฟสีเขียวน่าจะมีความหมายในทางที่ดี มากกว่าสีเหลืองหรือสีแดง

ถ้าไฟการเชื่อมต่อของคุณสว่าง โปรดข้ามไปที่ส่วน ตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่าย ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อ โปรดลองแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์ของโมเด็มและ Ethernet

แก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์ของโมเด็มบรอดแบนด์และ Ethernet

ถ้าไฟการเชื่อมต่อดับหลังจากที่ตรวจสอบสายเคเบิล และสับเปลี่ยนรอบกำลังไฟของเครื่องแล้ว คุณจำเป็นต้องเริ่มต้นการเชื่อมต่อใหม่ก่อนที่จะดำเนินการต่อ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมาพร้อมกับ CD ที่ใช้ทดสอบฮาร์ดแวร์ของ Apple โปรดใช้แผ่นซีดีนี้เพื่อตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของคุณ ถ้าไม่พบปัญหาใดๆ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ซึ่งอาจจะสามารถทดสอบโมเด็มของคุณจากระยะไกล และดูว่าโมเด็มทำงานล้มเหลวหรือไม่ ถ้าไม่พบปัญหากับโมเด็ม เปลี่ยนสาย Ethernet เนื่องจากเป็นส่วนประกอบที่เปลี่ยนง่ายที่สุด 

ถ้าการเปลี่ยนสาย Ethernet ยังไม่สามารถเริ่มต้นการเชื่อมต่อ คุณจะต้องใช้อุปกรณ์ Ethernet ชิ้นที่สามเพื่อพิจารณาว่าคอมพิวเตอร์หรือโมเด็มไม่สามารถเชื่อมต่อ อุปกรณ์ชิ้นที่สามอาจเป็นฮับ Ethernet ง่ายๆ ("ไม่ซับซ้อน") ที่มีไฟการเชื่อมต่อ (ฮับ 10BASE-T ราคาถูกที่หาได้ตามร้านขายคอมพิวเตอร์ทั่วไป) หรือจะเป็นสวิตช์ Ethernet ที่มีไฟการเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์อีกเครื่อง เราเตอร์ หรือเครื่องสถานีฐานของระบบไร้สาย

เมื่อใช้ฮับหรือสวิตช์เพื่อทดสอบ โปรดต่อทั้งคอมพิวเตอร์และโมเด็มเข้ากับฮับหรือสวิตช์ จากนั้นดูไฟการเชื่อมต่อของฮับหรือสวิตช์ เพื่อดูว่าอุปกรณ์ใดไม่ได้เชื่อมต่อ ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น (Mac หรือ PC) ในการทดสอบ ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีไฟการเชื่อมต่อ Ethernet หรือไม่ (คอมพิวเตอร์จำนวนมากไม่มีไฟนี้) ถ้าไม่มีไฟการเชื่อมต่อบนคอมพิวเตอร์ โปรดตั้งค่าการเชื่อมต่อเพื่อใช้ไฟล์ร่วมกัน เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อ ถ้าคุณใช้เราเตอร์หรือเครื่องสถานีฐานเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อ โปรดเชื่อมต่อตามคำแนะนำในเอกสารประกอบของอุปกรณ์ ถ้าเราเตอร์หรือเครื่องสถานีฐานมีไฟการเชื่อมต่อ คุณสามารถใช้การทดสอบไฟการเชื่อมต่อแบบง่ายๆ  

ถ้าคุณไม่สามารถใช้การทดสอบประเภทนี้ โปรดเลือกใช้วิธีการใดก็ได้ต่อไปนี้ที่สะดวกสำหรับคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนโมเด็มกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่อื่น ซึ่งคุณสามารถจะมั่นใจได้ว่าสามารถใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น เพื่อนบ้าน โรงเรียน เป็นต้น

โปรดตรวจสอบว่าการตั้งค่าซอฟต์แวร์ถูกต้อง ตามที่อธิบายใน ตรวจสอบค่าติดตั้งการตั้งค่าเครือข่าย ด้านล่างนี้

ถ้ายังไม่สามารถเชื่อมต่อ อาจมี ปัญหา DNS บริการ DNS ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตอาจไม่ทำงาน หรือคุณไม่ได้กำหนดค่าไว้อย่างถูกต้อง

ถ้าคุณยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้และไฟการเชื่อมต่อของเคเบิลโมเด็มสว่าง แต่คุณยังไม่ได้เปลี่ยนสาย Ethernet โปรดเปลี่ยนเป็นสายเคเบิล Ethernet ใหม่หรือใช้สายที่ทราบว่าใช้ได้


ตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่าย


ใช้การตั้งค่าเครือข่ายเพื่อยืนยันว่าค่าติดตั้ง TCP/IP ของคุณและ Ethernet ในตัวเป็นอินเทอร์เฟซเครือข่ายหลักของคุณ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ถ้าคุณใช้ Mac OS X v10.5:

 1. จากเมนู Apple เลือก การตั้งค่าระบบ
 2. จากเมนู มุมมอง เลือก เครือข่าย
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า "Ethernet ในตัว" ไม่ได้มีสถานะเป็น ไม่ทำงาน อยู่ใต้รายการในรายชื่อพอร์ตเครือข่าย
 4. ตรวจสอบว่า Ethernet ในตัวเป็นอินเทอร์เฟซเครือข่ายที่เลือกหรือเป็นอินเทอร์เฟซเครือข่ายหลัก: คลิกที่ปุ่มการดำเนินการ (ไอคอนรูปเฟือง) ใต้รายชื่อพอร์ตเครือข่าย และเลือก "ตั้งค่าลำดับของบริการ..." คุณสามารถลากบริการเพื่อเปลี่ยนลำดับได้ บริการจะปรากฏโดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อย
 5. เลือกพอร์ตเครือข่ายในรายชื่อพอร์ตเพื่อกำหนดค่า
 6. คลิก ขั้นสูง... จากนั้นคลิกแท็บ TCP/IP
 7. ทำตามคำแนะนำของ ISP สำหรับการตั้งค่าบานหน้าต่างนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ Mac OS X: วิธีเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยเคเบิลหรือ DSL
 8. คลิก ตกลง เมื่อดำเนินการเสร็จ
 9. ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ โปรดคลิก ปรับใช้ตอนนี้

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ถ้าคุณใช้ Mac OS X v10.4:

 1. จากเมนู Apple เลือก การตั้งค่าระบบ
 2. จากเมนู มุมมอง เลือก เครือข่าย
 3. เลือก พอร์ตเครือข่ายที่ใช้งาน จากเมนูป๊อปอัพ แสดง
 4. โปรดตรวจสอบว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย "Ethernet ในตัว"
 5. ลาก Ethernet ในตัว ไปที่ด้านบนของรายการ การกำหนดค่าพอร์ต เพื่อให้เป็นอินเทอร์เฟซที่ต้องการ, อินเทอร์เฟซหลักหรืออินเทอร์เฟซเครือข่าย
 6. เลือก "Ethernet ในตัว" จากเมนูป๊อปอัป "แสดง"
 7. คลิก TCP/IP
 8. ปฏิบัติตามคำแนะนำของ ISP สำหรับการตั้งค่าบานหน้าต่างนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ Mac OS X: วิธีเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยเคเบิลหรือ DSL
 9. ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ คลิก ปรับใช้ตอนนี้


การแบ่งปันการเชื่อมต่อ

ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์สองเครื่องขึ้นไปและต้องการแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โปรดตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าเครือข่ายของคุณอย่างเหมาะสมแล้ว คุณต้องทราบว่า ISP ของคุณให้บริการที่อยู่ IP เดียว หรือให้หลายที่อยู่ IP ถ้ามีการใช้เพียงหนึ่งที่อยู่ IP คุณต้องมีเราเตอร์เครือข่ายที่สามารถแบ่งปันการเชื่อมต่อ ซึ่งเรียกว่าการแปลค่าที่อยู่เครือข่าย (NAT) หรือ "การสวมรอย IP" ตรวจสอบเอกสารที่มาพร้อมกับเราเตอร์ เพื่อดูข้อมูลการตั้งค่า ตรวจสอบกับบุคคลที่ตั้งค่าเครือข่ายของคุณ หรือผู้ผลิตเราเตอร์เพื่อขอรับความช่วยเหลือ

เครื่องสถานีฐาน AirPort สามารถแบ่งปันการเชื่อมต่อกับไคลเอนต์ระบบไร้สาย


ขั้นตอนเพิ่มเติมสำหรับ AirPort 

 1. หลังจากเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์สำเร็จแล้ว ถอดโมเด็มออกจากคอมพิวเตอร์ 
 2. ถอดปลั๊กไฟสำหรับโมเด็มและเครื่องสถานีฐาน 
 3. ต่อเครื่องสถานีฐานเข้ากับโมเด็ม
 4. ต่อโมเด็มกลับเข้าที่ก่อน จากนั้นต่อเครื่องสถานีฐาน และรอให้ไฟสัญญาณของเครื่องสถานีฐานสับเปลี่ยนรอบกำลังไฟเข้าผ่านขั้นตอนการเริ่มต้นระบบปกติของเครื่องก่อน 
 5. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ และลองเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโดยใช้เครื่องสถานีฐาน ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ใช้ ตัวช่วยติดตั้ง AirPort (/แอปพลิเคชัน/ยูทิลิตี้/) เพื่อคัดลอกการตั้งค่าเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องสถานีฐาน ถ้าคุณมีการตั้งค่าเครือข่ายขั้นสูง คุณอาจต้องใช้ ยูทิลิตี้ผู้ดูแลระบบ AirPort แทน


รับความช่วยเหลือจาก ISP ของคุณ

หากคุณยังไม่ได้แก้ปัญหาด้วยขั้นตอนด้านบนนี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ (ISP)

 ข้อมูลสำคัญ: ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple นั้นมีให้เพื่อแจ้งให้ทราบเท่านั้น และไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองของ Apple แต่อย่างใด โปรดติดต่อผู้ขายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: