เพิ่มกล่องข้อความเนื้อหาที่หายไปใน iBooks Author

หากคุณเอากล่องข้อความเนื้อหาใน iBooks Author ออก คุณจะสามารถปรับเค้าโครงได้อีกครั้ง หรือเพิ่มกล่องข้อความใหม่ได้ 

หากกล่องข้อความเนื้อหาหายไปจากหน้า คุณสามารถปรับเค้าโครงใหม่ไปยังบทหรือส่วนที่คุณกำลังทำงานอยู่ได้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถดูรูปย่อหน้าเว็บของคุณได้ หากภาพเหล่านั้นถูกซ่อนอยู่ ให้ไปที่ View (มุมมอง) > Page Thumbnails (รูปย่อหน้าเว็บ)
  2. กดแป้น Control ค้างไว้แล้วคลิกรูปย่อในหน้า และเลือก Reapply Layout to Chapter (ปรับเค้าโครงใหม่ไปยังบท) หรือ Reapply Layout to Section (ปรับเค้าโครงใหม่ไปยังส่วน)

หากกล่องข้อความเนื้อหากำลังจะหายไปจากเค้าโครง คุณสามารถเพิ่มกล่องข้อความใหม่ได้

  1. ไปที่ View (มุมมอง) > Show Layouts (แสดงเค้าโครง)
  2. เลือกเค้าโครงสำหรับหน้าที่คุณกำลังใช้งานอยู่
  3. คลิก Text Box (กล่องข้อความ) และใช้เครื่องมือจับเพื่อปรับขนาดเค้าโครงใหม่ในหน้า หากต้องการเปลี่ยนลักษณะของเนื้อหา คุณสามารถปรับการตั้งค่าโดยใช้ Layout Inspector (ตัวตรวจสอบเค้าโครง) และ Text Inspector (ตัวตรวจสอบข้อความ)
  4. ใน Layout Inspector (ตัวตรวจสอบเค้าโครง) ให้เลือก “Editable on pages using this layout” (แก้ไขหน้าเว็บโดยใช้เค้าโครงนี้) จากนั้นเลือก "เนื้อหา" จาก Tag menu (เมนูแท็ก)
    ตัวตรวจสอบเค้าโครงใน iBooks Author
  5. หากต้องการนำเค้าโครงนี้ไปยังหน้าของคุณ ให้กดแป้น Control ค้างไว้แล้วคลิกรูปย่อ และเลือก Reapply Layout (ปรับเค้าโครงใหม่)
วันที่เผยแพร่: