iOS 7: คุณลักษณะซอฟต์แวร์ใดที่ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของฉันรองรับ

เรียนรู้ว่าคุณลักษณะใดของ iOS 7 ที่อุปกรณ์ของคุณรองรับ

คุณลักษณะและความสามารถของ iOS 7 จะแตกต่างกันออกไประหว่างอุปกรณ์ โดยจะมีบางคุณลักษณะสำหรับอุปกรณ์บางชนิดและบางรุ่นเท่านั้น

ศูนย์ควบคุม
ศูนย์การแจ้ง ✓ 
งานมัลติทาสก์
กล้อง: พาโนรามาและตัวกรองแบบเรียลไทม์    ✓ 1
กล้อง: ซูมวิดีโอ 3 เท่า    
กล้อง: โหมดการถ่ายภาพต่อเนื่องและวิดีโอสโลว์โมชั่น          
รูปภาพ: ตัวกรอง ✓  ✓   ✓
AirDrop     ✓ 
Safari
วิทยุ iTunes2
Siri3  
App Store
ค้นหา iPhone ของฉัน
เสียง FaceTime4
แผนที่: โหมดกลางคืน    
แผนที่: เส้นทางเดินเท้าแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว    
Touch ID          
แป้นพิมพ์ภาษาจีนแบบ 10 ปุ่ม5
แป้นพิมพ์ภาษาเกาหลีแบบ 10 ปุ่ม5  

หมายเหตุ:

  1. ไม่มีพาโนรามาใน iPod touch (รุ่นที่ 5) รุ่น 16 GB
  2. วิทยุ iTunes Radio ไม่ได้ พร้อมใช้งานในทุกประเทศ
  3. Siri จำเป็นต้องต่ออินเตอร์เน็ต Siri อาจไม่สามารถใช้งานได้ทุกภาษาหรือในทุกพื้นที่ และคุณลักษณะอาจแตกต่างออกไปในแต่ละพื้นที่ อาจมีค่าบริการข้อมูลเซลลูลาร์
  4. อาจไม่มีเสียง FaceTime ในอุปกรณ์ที่ซื้อหรือใช้ในบางประเทศ รวมถึง ประเทศจีน อาจมีค่าบริการข้อมูลจากผู้ให้บริการ 
  5. อุปกรณ์ที่จำหนายในประเทศจีน ฮ่องกง และมาเก๊าจะมีแป้นพิมพ์ภาษาจีนแบบ 10 ปุ่มให้ อุปกรณ์ที่จำหนายในประเทศเกาหลีจะมีแป้นพิมพ์ภาษาเกาหลีแบบ 10 ปุ่มให้

 

ศูนย์ควบคุม
ศูนย์การแจ้ง
งานมัลติทาสก์  ✓
กล้อง: ซูมวิดีโอ 3 เท่า        
รูปภาพ: ตัวกรอง  
AirDrop    
Safari
วิทยุ iTunes1
Siri2  
App Store
ค้นหา iPhone ของฉัน
เสียง FaceTime3
แผนที่: โหมดกลางคืน 4 4 4 4 4 4
แผนที่: บริการเส้นทางเดินเท้าแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว   4 4 4 4 4

หมายเหตุ:

  1. วิทยุ iTunes Radio ไม่ได้ พร้อมใช้งานในทุกประเทศ
  2. Siri จำเป็นต้องต่ออินเตอร์เน็ต Siri อาจไม่สามารถใช้งานได้ทุกภาษาหรือในทุกพื้นที่ และคุณลักษณะอาจแตกต่างออกไปในแต่ละพื้นที่ อาจมีค่าบริการข้อมูลเซลลูลาร์
  3. อาจไม่มีเสียง FaceTime ในอุปกรณ์ที่ซื้อหรือใช้ในบางประเทศ รวมถึง ประเทศจีน อาจมีค่าบริการข้อมูลจากผู้ให้บริการ 
  4. โหมดกลางคืนและบริการเส้นทางเดินเท้าแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวสามารถใช้ได้กับ iPad รุ่นที่สามารถใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ได้เท่านั้น
  5. อุปกรณ์ที่จำหนายในประเทศจีน ฮ่องกง และมาเก๊าจะมีแป้นพิมพ์ภาษาจีนแบบ 10 ปุ่มให้ อุปกรณ์ที่จำหนายในประเทศเกาหลีจะมีแป้นพิมพ์ภาษาเกาหลีแบบ 10 ปุ่มให้

สำหรับรายการคุณลักษณะและความสามารถเพิ่มเติมที่สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ iOS โปรดดูที่หน้า การอัพเดทซอฟต์แวร์ iOS 7 และความพร้อมใช้งานของคุณลักษณะ

iOS 7 ไม่สามารถใช้งานได้บน iPhone 4G หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า iPod touch (รุ่นที่ 3) หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า และ iPad (รุ่นที่ 1)

วันที่เผยแพร่: