วิธีปิดใช้งาน SMB 1 หรือ NetBIOS ใน macOS

เรียนรู้วิธีปิดใช้งาน SMB 1 หรือ NetBIOS เพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด

บทความนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ดูแลระบบองค์กรและการศึกษา

เมื่อทำการเชื่อมต่อขาออกไปยังเซิร์ฟเวอร์ SMB 1 และ NetBIOS จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นใน macOS เพื่อปรับปรุงความเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น macOS จะพยายามใช้ SMB เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่ารวมทั้ง DNS และพอร์ต 445 พร้อมกับสลับใช้งานไปยังพอร์ต 139 และ SMB 1 ตามต้องการ คุณสามารถปิดใช้งาน SMB 1 หรือ NetBIOS เพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดนี้

หากต้องการปิดใช้งาน SMB 1 ให้เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ในไฟล์ /etc/nsmb.conf:

protocol_vers_map=6

หากต้องการปิดใช้งาน NetBIOS ให้เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ในไฟล์ /etc/nsmb.conf:

port445=no_netbios

ไม่มีไฟล์ /etc/nsmb.conf ตามค่าเริ่มต้น หากต้องการสร้างไฟล์ดังกล่าวและใช้การเปลี่ยนแปลงทั้งสองข้างต้น ให้ใช้คำสั่ง Terminal ต่อไปนี้:

echo "[default]" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf
echo "protocol_vers_map=6" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf
echo "port445=no_netbios" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf

หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงข้างต้น คุณสามารถลบไฟล์ /etc/nsmb.conf ได้อย่างปลอดภัย

ตามค่าเริ่มต้น macOS จะไม่ยอมรับการเชื่อมต่อ SMB หากคุณได้ตั้งค่าคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ในการตั้งค่าการแชร์ไฟล์ คุณจะสามารถปิดใช้งาน SMB 1 ได้ในขณะที่ยังคงอนุญาตการเชื่อมต่อ SMB 2 และ 3 ใช้คำสั่งต่อไปนี้:

sudo scutil --prefs com.apple.smb.server.plist
get /
d.add ProtocolVersionMap # 6
set /
commit
apply
quit

หากต้องการแปลงกลับการเปลี่ยนแปลงข้างต้น ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

sudo scutil --prefs com.apple.smb.server.plist
get /
d.add ProtocolVersionMap # 7
set /
commit
apply
quit

หากต้องการปิดใช้งานการลงทะเบียนชื่อ netbiosd ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.netbiosd.plist

เมื่อต้องการยืนยันว่า netbiosd ไม่ได้ทำงานอยู่ ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ หากไม่มีผลลัพธ์ส่งกลับมา แสดงว่า netbiosd ไม่ได้ทำงานอยู่:

sudo ps aux | grep -i netbiosd | grep -v grep

เมื่อต้องการแปลงกลับการเปลี่ยนแปลงนี้ ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.netbiosd.plist
วันที่เผยแพร่: