หาก iPad ของคุณชาร์จไม่เข้า

ดูสิ่งที่ควรทำหากแบตเตอรี่ใน iPad ชาร์จไม่เข้าหรือชาร์จได้ช้า หรือมีข้อความเตือน

เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

ในการชาร์จ iPad ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. เสียบสาย USB ที่มาพร้อมกับเครื่องเข้ากับ iPad
  2. เสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟชนิดใดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้

ปลั๊กติดผนัง

เสียบสายชาร์จ USB เข้ากับอะแดปเตอร์แปลงไฟแบบ USB แล้วเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์เข้ากับผนัง

คอมพิวเตอร์

เสียบสายชาร์จเข้ากับพอร์ต USB 2.0 หรือ 3.0 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเปิดเครื่องอยู่และไม่ได้อยู่ในโหมดพักเครื่อง* อย่าใช้พอร์ต USB บนคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับไฟฟ้า

เสียบสายเคเบิลเข้ากับฮับจ่ายไฟ USB แท่นวาง หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก Apple

 

ในขณะที่ชาร์จ iPad คุณจะเห็นรูปสายฟ้าปรากฏบนไอคอนแบตเตอรี่ในไอคอนแถบสถานะ  หรือไอคอนแบตเตอรี่ขนาดใหญ่บนหน้าจอล็อค

* คอมพิวเตอร์บางรุ่นอาจให้พลังงานไม่เพียงพอที่จะชาร์จ iPad หรืออาจชาร์จ iPad ได้ช้า หากจำเป็น ให้ใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟแบบ USB และเสียบอะแดปเตอร์เข้ากับผนัง

ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงปัญหาการชาร์จ iPad ของคุณ

วันที่เผยแพร่: